Брошури и плакати по проект за повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности

Тeзи брошури са създадени с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. 
Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че тези документи отразяват становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

Брошури и плакати по проект за повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности

В рамките на проект Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България, финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България, МОМ създаде и разпространи следните брошури и плакати на български, арабски и английски.

Натиснете върху всяка отделна картинка, за да отворите пълната брошура.

Brochures and posters within the framework of a project for increasing the awareness of the Bulgarian society and migrant communities

Within the framework of project "Increasing the Awareness and Tolerance of the Bulgarian Society and Migrant Communities in Bulgaria", funded by the National Program of Bulgaria under the Asylum, Migration and Integration Fund 2014-2020 with the financial support of the European Union and the budget of the Republic of Bulgaria, IOM Bulgria created and distributed the following brochures and posters in Bulgarian, Arabic and English.

Click on each individul thumbnail in order to open the full brochure.