Брошури и плакати по проект за предоставяне на интеграционна подкрепа на мигранти

Тeзи брошури са създадени с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. 
Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че тези документи отразяват становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

Брошури и плакати по проект за предоставяне на интеграционна подкрепа на мигранти

В рамките на проект „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица търсещи или получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България, МОМ създаде и разпространи следните брошури и плакати на български, арабски, английски, фарси, кюрдски и пущу.

Натиснете върху всяка отделна картинка, за да отворите пълната брошура или плакат.