Mеждународна организация по миграция

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

Български език за мигранти и през лятото

Примамливият морски бряг в Бургас не успя да изкуши мигрантите, желаещи да учат български език в Информационния център за имигранти на МОМ в Бургас. Вместо това, те усилено продължават с посещението на курсовете, които МОМ предоставя напълно безплатно.

До момента през обучението са преминали 60 чужденци от различни държави извън ЕС като Китай, Турция, САЩ, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Украйна и Русия в Бургас. Отделно, още групи с мигранти се обучават на български език и в София. Всички мигранти получиха своите удостоверения за завършен курс по български език на ниво А1 съгласно Европейската езикова рамка. В групите на обучаемите и в двата града преобладават жените. Впечатляващ е фактът, че от всички преминали обучението по български език досега, преобладават хората със завършено в страните си по произход висше образование.

На 19 юни стартира обучението на двете нови групи от по 12 души, предимно от Русия и Киргизстан. Всички, които са включени в езиковото обучение, имат желание да научат по-бързо български език, защото са избрали да живеят в България и желаят да общуват пълноценно с членовете на новото си приемно общество. Освен това курсовете дават по-широка възможност за трудова реализация в България, което е от голямо значение за мигрантите.

Езиковото обучение се провежда в рамките на проект „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България - Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020.