Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

Втора информационна сесия за мигранти проведе екипът на МОМ в Бургас тази есен

След като в края на октомври екипът на МОМ в Бургас посети Созопол и проведе информационна сесия за мигранти там, наскоро такава се проведе и във вътрешността на страната, в полите на източна Стара планина.

Втората информационна сесия се проведе на 14 ноември 2019 г. в гр. Котел с цел запознаване на мигрантите с изискванията на българското законодателство при влизане и пребиваване в страната, а също така и с последиците от нарушаване на правилата на легалната миграция. На срещата присъстваха 36 мигранти от Русия и Украйна, избрали да се заселят в село Подвис, община Сунгурларе. Лектор беше г-н Димитър Димитров - началник група „ Миграция“ при ОДМВР - Сливен. Дискусията по темата даде конкретни отговори на въпроси, свързани с прекъсване на пребиваването, разликите между постоянното и дългосрочното пребиваване, както и с въпроса по придобиване на българско гражданство.

     

Следващата тема, „Богатото биоразнообразие на Източна Стара планина“, представи г-н Захари Стоянов, Директор на Природонаучния музей, един от най-богатите в тази сфера в България. Г-н Стоянов показа на мигрантите близо 30 000 музейни експоната от живата и нежива ни природа. Мигрантите се запознаха с едно забележително научно и образователно явление в нашата страна, тъй като музеят е високо ценен у нас и в чужбина, както с богатството на своите експонати, така и с тяхното художествено експониране.

Към настоящия момент в рамките на проекта екипът на МОМ гр. Бургас е провел общо 6 информационни сесии, в които са се включили 195 граждани на трети страни.

Събитието е осъществено в рамките на проект „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020.