Дейности

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

МИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

МОМ се стреми да насочи градивната сила на миграцията към социалното и икономическо развитие на обществото и на отделния мигрант. За тази цел МОМ поощрява международния диалог в областта на миграцията, като се стреми да създаде конструктивни партньорски отношения между страните на произход и приемащите страни на мигранти.

Програмите на МОМ в областта миграция и развитие включват подобряване управлението на финансовите потоци, генерирани от миграция, обхващащи финансовите средства, изпращани от мигрантите на техните семейства в родните им страни, изграждане на човешки капитал чрез програми за трудова миграция, завръщане и реинтеграция на квалифицирани специалисти, изграждане на капацитет на правителствата и специална подкрепа към жените мигранти. С цел укрепване на административния и управленски капацитет на правителствата, МОМ провежда изследвания на миграционните реалности като база за създаване на адекватни програми в областта миграция и развитие.

УЛЕСНЯВАНЕ НА МИГРАЦИЯТА

Мобилността е характерна черта на съвременния свят. Обособяването на интегрирани световни пазари и международни общности и бързото развитие на комуникационните технологии допринасят за увеличаващото се движение на високо и нискоквалифицирани работници, студенти, стажанти, семейства, туристи и други категории лица.

Демографската и социална структура, повлияна от бързите темпове на индустриализация в света, създава необходимост за наемане на работници и професионалисти от други страни за задоволяване на нуждите на местния пазар на труда. Трудовата миграция създава известни предизвикателства за приемащите страни, но икономиките, които искат да останат конкурентноспособни, не могат да пренебрегнат необходимостта от чужда работна сила. Улесняването на редовната трудова миграция би могло да бъде успешно решение както за страните на произход, така и за приемащите страни.

МОМ осигурява техническа помощ на правителствата за регулиране на трудовата миграция и други миграционни процеси, и осъществява програми за подпомагане на правителствата и мигрантите за подбор и набиране на отделни категории трудови мигранти, в зависимост от търсенето и предлагането, езиково обучение и културна ориентация, консулски услуги, медицинско обслужване, обучения, приемане, интеграция и завръщане на мигранти, социална интеграция и др.

Тези услуги, съобразени с изискванията на всяка програма, се осигуряват през всички фази на процеса на миграция: предварителна информация и кандидатстване, интервюиране и селекция, и цялостно подпомагане на мигрантите в процеса след одобрението за заемане на позицията в съответната страна. Като част от оказваната логистична подкрепа и помощ при пътуване на мигрантите, в глобален мащаб МОМ е извършила над 1.5 млн. имиграционни медицински експертизи за мигранти по целия свят.

РЕГУЛИРАНЕ НА МИГРАЦИЯТА

МОМ подпомага правителствата в развитието и осъществяването на миграционна политика, законодателство и административни механизми в областта на регулиране на миграцията, като цели противодействие на нередовната миграция и улесняване на редовната миграция. МОМ осигурява техническа подкрепа и обучение за държавни служители, работещи в областта на миграцията, за ефективно управление на границите, съблюдаване на визовите режими, регулиране влизането и престоя на граждани на трети страни, събиране и използване на биометрична информация с оглед осигуряване на ефективен контрол и изпълнение на действащото миграционно законодателство.

МОМ изпълнява програми за противодействие на трафика и търговията на хора, включващи превенция, изграждане на капацитета на институциите и гражданското общество, и подпомагане на жертвите. Също така, МОМ осъществява програми, които улесняват доброволното завръщане и реинтеграция на разселени лица и други мигранти, като взема под внимание нуждите на отделните общности.

ПРИНУДИТЕЛНА МИГРАЦИЯ

Бежанците и разселените лица са открояваща се категория “хора в движение”, която заслужава специално внимание. МОМ работи активно за подпомагане на бежанци и разселени лица по време на и след кризисни ситуации, като тези в Косово, Източен Тимор, Ирак, Афганистан, Ливан, наводнението в Югоизточна Азия, заметресението в Индонезия и др. Всяка година МОМ подпомага заселването в нови страни на хиляди бежанци и мигранти, за които тази мярка е одобрена като съгласувано решение.

МОМ оказва помощ за намиране на решения за вътрешно разселени лица, бивши бойци, жертви на етническо противодействие или население от възстановяващи се след кризи региони. Освен това, МОМ предоставя възможност на хиляди мигранти, намиращи се извън собствената си страна, да вземат участие в изборите и референдумите на техните държави на произход. МОМ има програми и призната експертиза при уреждане на въпроси, свързани със следвоенни споразумения и компенсации на различни категории лица в миграция.

МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА

Изследването и анализът са важни фактори за повишаване на нивото на информираност и разбиране на миграционните реалности и предизвикателства. Те дават основата за развиване на ефективна миграционна политика и разработване на устойчиви практически подходи. Предоставянето на информация на институциите и обществото относно тенденциите в миграционните процеси, предизвикателствата и възможностите е ключова функция на организацията. Изследванията и публикациите на МОМ дават възможност за по-добро разбиране на миграционните въпроси. Редовният миграционен доклад за глобалната миграция, изработван от МОМ, прави двугодишен преглед на основните миграционни тенденции и проблеми по света. Докладът за 2005 г. е фокусиран върху предимствата и предизвикателствата на международната миграция и може да се намери в уеб-страницата на организацията www.iom.int.

МОМ играе все по-важна роля в областта на международното миграционно законодателство, като особено набляга на съставянето, разпространението, разбирането и прилагането на международните правни инструменти в областта на миграцията. Като част от своята дейност в областта на управлението на миграционните процеси, организацията осъществява обучителни и изграждащи капацитета програми, съвместно с държавни институции и други партньори. Зачитането на правата и достойнството на мигрантите и въпроси, свързани със здравеопазването при миграция, заемат централно място във всички дейности на МОМ.

Редовните консултации между правителствата, насочени към общите миграционни предизвикателства, играят важна роля в стратегията на МОМ за управление на миграцията. МОМ oказва съществена подкрепа на регионални консултативни процеси в Америка, Европа, Африка и Тихоокеанския регион. Тези механизми заздравяват международното сътрудничество, представляват възможност за обмяна на информация и опит, изграждат доверие и създават международен диалог по теми от взаимен интерес.

В глобален мащаб, “Международният диалог по въпросите на миграцията” на Съвета на МОМ е основният международен форум за междуправителствен дебат върху миграционната политика, който подпомага координацията и сътрудничеството по въпросите на миграцията.

Освен в основните направления, МОМ изпълнява и следните взаимосвързани дейности в областта на миграцията:

 • Техническо сътрудничество и изграждане капацитета на институциите;
 • Защита на правата на мигрантите в рамките на международната правна рамка в областта на миграцията;
 • Изследвания и анализ;
 • Регионално и международно сътрудничество;
 • Информационни кампании и превенция;
 • Трафик на хора;
 • Миграция и здраве;
 • Интеграция и реинтеграция на мигранти.

ДЕЙНОСТИ НА МОМ В БЪЛГАРИЯ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

Мисията на МОМ в България развива програми за противодействие на трафика на хора от 1999 г., които включват превенция, защита на жертви и изграждане на капацитет на институциите. До днес МОМ е подпомогнала над 2000 български жертви на трафик на хора. Над 75 български граждани са получили подкрепа от МОМ България само през 2017 г., включително помощ за връщане в България и реинтеграция. Проведени са и информационни кампании за мигранти и бежанци относно рисковете и мерките за закрила, свързани с каналджийство и трафика на хора.

Екипът за борба с трафика на хора на МОМ предоставя професионална помощ на жертви на трафик на хора, използвайки всестранен подход, който уважава човешките права и благосъстоянието на жертвата. Ние също така работим в партньорство с правителствени агенции и други неправителствени организации за укрепването на националния капацитет в борбата с трафика на хора чрез развитие на институционалния капацитет и партньорства.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Целевите групи на нашата работа в борбата с трафика на хора включват:

 • Български граждани, които са идентифицирани като жертви на трафик на хора извън границите на Република България. Български граждани, които са идентифицирани като жертви на трафик на хора на територията на България, също могат да бъдат подпомогнати.
 • Чуждестранни граждани, които са били идентифицирани като жертви на трафика на хора на територията на Република България.

НАШИТЕ УСЛУГИ

Услугите, които предлагаме, включват, но не се изчерпват с:

 • Помощ на жертвите на трафик на хора за връщане в страната по произход
 • Реинтеграционна помощ за жертвите на трафик след тяхното завръщане, чрез която да постигнат продължителна реинтеграция.
 • Помощ чрез съвети и достъп до информация.
 • Юридическа помощ.
 • Психологическа помощ.
 • Оценка на нуждите и риска.
 • Безопасен и сигурен транспорт.
 • Медицински грижи.
 • Пакет хуманитарна помощ.
 • Социално подпомагане.
 • Помощ при намирането на работа.
 • Професионално образование и записване в училище.
 • Последващи сесии с жертви.
 • Услуги, свързани със защита на свидетели: осигуряване на безопасна среда и защита на свидетели на случаи на трафик на хора.
 • Други консултации и услуги според специфичните нужди на жертвите.

ГОРЕЩА ЛИНИЯ ЗА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА

МОМ България оперира гореща линия за жертви на трафик на хора (+359 (2) 93 94 777), която предоставя информация, консултации и подкрепа на жертви на трафик на хора, както и на уязвими лица и на потенциални жертви на трафик на хора.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИЯ ЕКИП ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

Можете да се свържете с нашия екип за борба с трафика на хора на телефон +359 (2) 93-94-713 и чрез мейл на iomsofia@iom.int. Екипът се намира в централния офис на МОМ в София, ул. Цар Асен № 77.

ДОБРОВОЛНО ЗАВРЪЩАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ

Програмата включва подкрепа за граждани на трети страни (ГТС), които желаят завръщането си в страната по произход и помощ по реинтеграция за най-уязвимите измежду тях. През 2017 г., МОМ България е подпомогнала 900 граждани на Афганистан, Пакистан, Ирак, Иран, Алжир, Монголия, Непал и други страни да се върнат у дома (вкл. е реализирала и 90 реинтеграции на уязвими лица).

Eкипът на МОМ България за Доброволно връщане и реинтеграция редовно предоставя помощ за доброволно връщане и реинтеграция на мигранти, които са решили да се завърнат в страните си по произход, както и повишава знанието на мигрантските групи за програмата за доброволно връщане и реинтеграция.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

Целевите групи на програмата ни за доброволно връщане и реинтеграция включват:

 • Мигранти, на които е бил предоставен статут на убежище или международна закрила.
 • Мигранти, чиято молба за убежище е била отхвърлена.
 • Нередовни мигранти.

НАШИТЕ УСЛУГИ

 • Индивидуални консултации с мигранти относно програмата ни за доброволно връщане и реинтеграция.
 • Помощ относно осигуряването на необходимите пътни документи.
 • Снабдяване със самолетни билети до страната  по произход.
 • Транспорт до Летище София за заминаване и подкрепа при институциите на летището.
 • Медицинска помощ и/или прегледи за уязвими лица преди заминаване, при нужда.
 • Предоставяне на парична помощ на всеки доброволно завърнал се в рамките на до 100 евро, която може да бъде увеличена до 150 евро при случаи с уязвими лица.
 • Предоставяне на реинтеграционна помощ след завръщането в страната по произход, която достига до 1000 евро (2000 евро за уязвими лица и семейства).
 • Предоставяне на ескорт за непридружените деца-мигранти или други уязвими завръщащи се от служител на МОМ до страната по произход.
 • Транзитна помощ от служител на МОМ.
 • Помощ при пристигане от служител на Мисията на МОМ в съответната държава по произход.
 • Помощ относно осъществяването на реинтеграционните мерки в съответната държава по произход.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИЯ ЕКИП

Можете да се свържете с нашия екип по Доброволно завръщане и реинтеграция на телефон +359 (2) 93-94-774 и чрез и-мейл на iomsofia@iom.int. Екипът ни се помещава в централния офис на МОМ на адрес София, ул. Цар Асен № 77.

ЗАКРИЛА НА ДЕЦА МИГРАНТИ И БЕЖАНЦИ

МОМ България предлага индивидуални консултации на непридружени деца мигранти и бежанци, събиране на семейства и изготвяне на информационни материали за правата и задълженията на децата. До края на 2017 г. в РПЦ Харманли над 50 непридружени деца са получили правна, психологическа или социална помощ, организирани са екскурзии и различни дискусии. В рамките на тази програма МОМ събра две семейства, като организира за първи път в България издаване на документи за пътуване на чужденци с цел събиране на семейство на територията на страната.

ПРОГРАМА ПО ЗАКРИЛА НА УЯЗВИМИ ЛИЦА

МОМ България реализира програма по закрила на уязвими лица с фокус върху подобряване условията на живот в центровете на Държавна агенция за бежанците (ДАБ). Дейностите включват:

 • екип от преводачи от редки езици;
 • ремонтни дейности на регистрационно-приемателни центрове (РПЦ) на ДАБ;
 • обучения;
 • раздаване на дарения, вкл. дрехи и хигиенни материали;
 • организиране на срещи;
 • информационни сесии и кампании.

Една от основните услуги, предоставяни от МОМ България, е работа на терен от три мобилни екипа (социален работник, психолог и юрист), които провеждат консултации с мигранти и лица, търсещи международна закрила в центрове на ДАБ и Дирекция „Миграция“ към МВР, информационни сесии на теми като права и задължения, добри хигиенни практики и др., извършват оценка на нуждите/уязвимост и раздават дарения. През 2017 г., мобилните екипи са извършили над 1500 консултации с над 500 лица, вкл. са закупили лекарства и/или са платили медицински разходи на над 100 крайно нуждаещи се мигранти. В рамките на тази програма и с цел укрепване на капацитета на национални институции и НПО, през 2017 г. МОМ България организира обучения по следните теми:

 • междукултурна компетентност;
 • психо-социална и здравна подкрепа;
 • работа с уязвими мигранти и лица, търсещи международна закрила;
 • идентификация и насочване на жертви на трафик сред лица, търсещи международна закрила;
 • работа с непридружени деца мигранти и бежанци.

Над 300 представители на национални институции и НПО са взели участие в обученията.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПОТОЦИ (DTM)

Анкетьори на МОМ провеждат интервюта с мигранти и лица, търсещи международна закрила в центрове на ДАБ и Дирекция „Миграция“ към МВР. През 2017 г. над 2000 лица са интервюирани в рамките на два компонента на програмата. Събраната информация дава възможност за по-добро разбиране на трудностите и предизвикателствата, през които минават мигрантите и целѝ навременното планиране на дейности, отнасящи се към успешното управление на миграционните процеси.

КАНАДСКИ ВИЗОВ ЦЕНТЪР

МОМ България управлява Канадски визов център (КВЦ), отворил врати на 6 август 2013 г. В КВЦ, разположен в сградата на централния офис на мисията в София, се приемат документи за кандидатстване за временни визи и разрешителни за Канада от български и чужди граждани, пребиваващи на територията на България. В допълнение, МОМ България предлага и медицински прегледи за български граждани, заминаващи за Канада.

През 2017 г. влязоха в сила новите облекчени условия за пътуване на български граждани до Канада. Тази промяна доведе до отпадане на необходимостта от кандидатстване за Туристическа виза за краткосрочен престой в Канада (основна линия на кандидатурите в България) и замяната й с еТА – Електронно разрешително за пътуване на граждани на страни в безвизов режим с Канада, които преминават през или пристигат на канадска територия по въздух.

Визовият център в София запазва своите функции и след влизането в сила на облекчения режим за български граждани като поема потока от чужди граждани, пребиваващи на територията на страната в техните кандидатури за временни визи и разрешителни, както и асистира кандидатури за еТА, работни и студентски разрешителни на български и чужди граждани, включително прилагане на биометричен протокол според изискванията на Канадско правителство.