Mеждународна организация по миграция

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

Екипът на МОМ в Бургас проведе информационна сесия за мигранти

Нова информационна сесия проведе Информационният център за имигранти на МОМ в Бургас тази есен. Сесията беше проведена в Созопол, като присъстваха мигранти от Созопол и Черноморец. Събитието се проведе на 29.10.2019 г. в Археологическия музей в гр. Созопол пред 42 мигранти. Легално пребиваващите граждани на трети страни са от Русия, Украйна, Узбекистан, Казахстан и Беларус, с продължително и постоянно пребиваване в Република България.

С цел улесняването на социалната ориентация и културната адаптация на мигрантите бяха изнесени презентации на 2 теми: „Институционална и политическа система на България“ и „Опознай България“ от г-жа Катя Иванова, старши учител по философия в Профилирана гимназия за романски езици в гр. Бургас. На същата информационна сесия бяха представени и посетени пешеходният тур “Созопол - архитектурен и археологически резерват“, както и Етнографският музей в града, където лектор бе Директорът на археологическия музей в гр. Созопол Димитър Недев.

Екипът на Информационният център на МОМ допълнително подпомогна и достъпа на мигранти до регионалните институции, предоставяйки им координати на най-често търсените институции в областния град.

Събитието е осъществено в рамките на проекта „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020.