Mеждународна организация по миграция

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

Електронно обучение по български език

Информационните центрове на МОМ в София и Бургас започват електронна форма за обучение по български език. Дейността ще обхване първоначално групите за обучение, които започнаха заниманията си в средата на февруари в стандартна присъствена форма в Арменски дом, гр. София и в офиса на ИЦИ Бургас. След приключване на обучителния модул за тях, дистанционното обучение ще се приложи и към новосформираните групи в София и Бургас, в случай че мерките при извънредно положение в България са все още в сила.

Обучението ще използва платформите ZOOM и/или SKYPE, като броят на участниците ще бъде до 15 лица.

Ако желаете да се включите в група за обучение по български език и сте гражданин на страна извън Европейския съюз, легално пребиваващ в България, или сте в процедура за предоставяне на убежище в България, или сте получили статут на международна закрила, моля изпратете email на адрес: gbacheva@iom.int. Ние ще Ви информираме за графика на новосформираните групи и ще Ви предоставим информация за възможностите да се включите.

Дейностите по електронно обучение по български език се осъществяват в рамките на проект „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020.