Mеждународна организация по миграция

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

Засилен интерес към изучаване на български език от имигранти в Бургас

Продължава записването на желаещите граждани на трети страни да изучават български език в Информационния център за имигранти на МОМ в гр. Бургас. Интересът сред имигрантите е висок и се увеличава все повече. Курсовете по български език се водят от квалифицирани преподаватели, които имат досегашен опит при преподаването на чужденци. Това е от изключително значение за имигрантите и привлича повече евентуални курсисти към програмата. От голямо значение е и че МОМ има опит при обучение на имигранти на български език, след като през годините вече е изпълнявала такива проекти.

До момента 36 законно пребиваващи имигранти ежедневно посещават учебните занятия, но интересът към обучението по български език се разпространи и сред имигрантските общности в градовете Поморие и Несебър. Сред новите курсисти се наблюдават все повече граждани на трети страни, които са избрали тези два града за своя живот в България. Очаква се още по-голямо повишение на интереса към курсовете, които биха дали възможност на имигрантите за по-лесен достъп до пазара на труда.

Обучаемите идват от разнообразни държави като Русия, Украйна, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Китай и Съединените американски щати. Това са и най-многобройните имигрантски общности по Черноморието ни..