Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

За децата на мигрантите от Бургас - безплатни школи по интереси и през новата учебна година

За информиране на мигрантите, изучаващи български език в Информационния център на МОМ в Бургас се организират срещи със специалисти от Центъра за подкрепа на личностното развитие в началото на новата учебна година. Целта на екипа на ИЦИ на МОМ е запознаване на родители на деца-мигранти с безплатните школи по интереси в сферата на:

  • наука и технологии - чужди езици, фотография, информационни технологии, авио – и ракетомоделизъм;
  • изкуства - народни танци, народен хор, школа по изобразителни изкуства (живопис и графика, комикси и  илюстрации), театрална школа, младежка театрална студия;
  • кариерно ориентиране и консултиране;
  • спорт - волейбол, лечебна физкултура, карате;
  • други - школа по краезнание, православни християнски традиции, ценности и празници;
  • работа по проекти, конкурси, детски празници, събития, пленери, екскурзии.

За представяне на тези възможности пред мигрантите от Бургас сърдечно благодарим на г-жа Виктория Димова, зам.-директор на Центъра за подкрепа на личностното развитие и г-жа Кристина Стоянова, кариерен консултант.

Партньорските срещи се организират от екипа на Информационния център на МОМ в Бургас в изпълнение на проект „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България - Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020.