Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

Индивидуални консултации за лица, търсещи международна закрила

Индивидуалните консултации по проект „Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ се осъществяват от психолог и социален работник. По време на консултациите се идентифицират уязвими лица и им се предоставя социална и психологическа подкрепа, съдействие при намиране на работа, при посещение на лекар и записване на училище за непридружени непълнолетни бенефициенти.

Екипът осъществява ежедневна подкрепа на уязвими мигранти, настанени на територията на РПЦ-София, кв. Военна рампа, кв. Враждебна, ж.к. Овча купел и РПЦ-Харманли. Бенефициентите са подпомагани със съдействие за посещение на различни институции, а също така и им се оказва помощ в процеса на адаптация и интеграция, в случаите когато молбата им за закрила е одобрена.

Екипът на МОМ провежда и групови информационни сесии, по време на които на бенефициентите се дава информация за услугите, предоставяни от МОМ България, както и информация, спомагаща тяхната адаптация към РПЦ в който се настанени“.

Проект „Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.