Mеждународна организация по миграция

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

Информационна сесия за мигранти на тема „Защита от дискриминация и домашно насилие“ проведе ИЦМ на МОМ

ИЦМ на МОМ в Бургас продължава да създава ключови за мигрантите в черноморския град събития. В рамките на информационната сесия на тема „Защита от дискриминация и домашно насилие“, Ирина Иванова, Регионален представител на Комисията за защита от дискриминация в Бургас, представи презентация на тема „Различията ни събират“ пред 30 мигранти от региона, избрали да продължат живота си в селищата по красивото ни Черноморие.

Главните обсъдени въпроси по време на презентацията бяха относно това кой и по какъв начин би ги защитил, когато се чувстват дискриминирани, каква жалба могат да подадат, когато са несправедливо или неправомерно третирани на базата на техния пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, лични убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние и др.

Ако пък се окажат жертви на насилие - домашно или сексуално - в Бургас има кой да ги подкрепи. Директорът на Центъра за превенция на насилието и престъпността в гр. Бургас - Валентина Станкова представи възможностите за подкрепа на жертвите и работа с насилниците.

След края на информационната сесия дойде и по-вълнуващата част от събитието, която беше посещението на Туристически комплекс "Остров Света Анастасия“, където пред мигрантите беше представена интерактивна музейна експозиция, манастирската обител “Екамос“, както и островът на свещениците. Отплаването до острова и обратно с общинския катамаран „Анастасия“ се превърна в истинска атракция за мигрантите.