Mеждународна организация по миграция

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

Информационни сесии за мигранти в Бургас на тема „България – минало и настояще“

Информационният център за имигранти на МОМ в гр. Бургас проведе поредица от две специализирани информационни сесии за законно пребиваващи в България имигранти на 23-и и 24-и април 2019 г. в Културен център „Морско казино“. Събитието е по проект „Oбучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила”.

На присъстващите мигранти от Русия, Украйна, Казахстан, Киргизстан, Китай и Узбекистан, избрали морския град Бургас за новото начало в живота си, беше представена България като модерна европейска държава с богата история, уникална култура и красива природа.

Заедно с това мигрантите се запознаха с политическата и институционална система и администрация за изпълнение на държавната политика в областта на миграцията, убежището и интеграцията в Република България.

На събитието присъстваха и първите две групи мигранти, завършили курсовете по български език, които МОМ организира по същия проект. Те получиха сертификати за български език ниво А1 след успешно завършване на курса. В събитието се включиха и детски хор „Трепетликите“, както и детски ансамбъл „Радост“, които развълнуваха мигрантите с блестящи изпълнения на български народни песни и танци.