Mеждународна организация по миграция

Историята на Мохамад

В последното десетилетие, МОМ България се утвърди като най-ефективната организация в България, предоставяща подкрепа за доброволно завръщане и реинтеграция на нередовни мигранти. В рамките на своята работа, екипите на МОМ действат и по проекти, чрез които мигранти, които подлежат на принудително експулсиране от страната, се завръщат доброволно в своите държави по произход. Сред тях има и много мигранти, които получават реинтеграционна подкрепа, включително лица, които са в уязвима ситуация. Тази подкрепа може да приема различна форма, но е от съществено значение за тяхното оставане в държавата им по произход и просперитета им там. В противен случай често мигрантите отново напускат държавата.

Сред най-добрите случаи, по които са работили екипите на МОМ България е този на Мохамад Кудаер от 2016 г., който получи подкрепа от проект „Подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни”, в рамките на който той избра доброволно да се завърне в своята страна– Ирак. След своето доброволно завръщане, Мохамад посети офиса на МОМ в Ирак, където бяха обсъдени неговата специфична ситуация и нужди и бе избрана формата за реинтеграционната му подкрепа. Всяка реинтеграционна програма се избира индивидуално, като се отчитат специфичната ситуация на бенефициентите, техните нужди, вида подкрепа, който са поискали и техния капацитет да изпълнят ефективно реинтеграционната програма.

Мохамад изрази желание да използва реинтеграционна подкрепа за закупуване на основни уреди за дома – фризер, хладилник, охладител и пералня. Мохамад не разполагаше лично със средствата по своята реинтеграционна програма, като вместо това бяха изготвени нужните документи от служители на МОМ в Ирак, след което уредите бяха закупени на предварително проверени пазарни цени. По този начин Мохамад получи сериозно поощрение да се установи трайно в Ирак, което бе и постигнатият резултат от програмата.

Проектът бе финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.