Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

Курсовете по български език в София продължават с нови групи през ноември

В рамките на проект „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020, МОМ България провежда курсове по български език за законно пребиваващи мигранти и лица търсещи/получили международна закрила. В София до момента 98 мигранти, започнали обучението си до месец септември 2019 г., завършиха курса и получиха своите сертификати за владеене на езика за ниво А1 и А2 след успешно положен изпит.

Обучението обаче продължава, а напливът за курсовете е голям, защото мигрантите искат да изучават нашия роден език. На 25.09 започнаха нови 3 групи в обучение по български език  - нива А1 и А2 - за лица търсещи или вече получили закрила, както и за законни мигранти в София. Участниците в тези групи са граждани на Русия, Украйна, Таджикистан, Казахстан, Израел, Китай и Виетнам. Курсовете се провеждат отново в сградата на Арменски културен дом в София. Обучаващите се лица в момента в гр. София са 44 души, които ще приключат обучението си до средата на месец ноември 2019 г. Както и при предните групи, обучението е изцяло безплатно за мигрантите, с цел да се подпомогне бързата им интеграция в обществото.

МОМ България предвижда стартирането на поне още две групи (сутрешна и следобедна) за обучение по български език до края на 2019 г., които ще започнат занимания 15 ноември в ниво А1. Записванията за групата в момента са отворени. Ако желаете да се включите в тези групи, моля обадете се на телефон 02/93 94 747.