Mеждународна организация по миграция

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

Мигранти активно изучават български език в София

В рамките на проект „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020, МОМ България предвижда провеждането на курсове по български език за законно пребиваващи мигранти и лица търсещи/получили международна закрила. В Бургас мигрантите в първите 2 групи ниво А1 вече завършиха курса и получиха своите сертификати. Междувременно, мигранти активно изучават български език и в София.

Курсовете по български език стартираха в София в края на март 2019 г. Към момента се обучават 60 курсисти в четири групи по 15 души в нива А1 и А2. Участниците в тези първи групи са граждани на Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Казахстан, Иран, Армения и др. Курсовете се провеждат на много централно и удобно за достигане място в София – в Арменския културен дом, в близост до метростанция Сердика. Удобството на локацията е важен компонент за високата посещаемост на курсовете. Обучението е изцяло безплатно за участниците, което допълнително подпомага силния интерес към програмата.

Мигрантите получават сертификат за владеене на български език на конкретното ниво при успешно полагане на изпит след края на завършения курс. Това е особено важно за голяма част от участниците, които имат нужда освен да усвояват езика и да надграждат наличните си знания, и да притежават документ за владеене на български език, който работодателите приемат за допълнителна референция към кандидатурите им за работа. Всичко това помага за успешна адаптация и социализация на мигрантите, тъй като усвояването на езика на приемното общество е един от основните елементи, чрез които се постига културна и социална интеграция на гражданите на трети страни, които живеят и имат сериозни намерения да се установяват трайно у нас.

Нови групи с курсисти ще стартират обучението си в края на месец май и в началото на месец юни 2019 г. Записването за групите, които ще стартират през месец септември 2019 г., също започна.