Mеждународна организация по миграция

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

МОМ България продължава да консултира правно мигранти

В рамките на проект „Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“, който започна на 11.10.2017 г. и е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България., МОМ предоставя правна помощ и превод на граждани на трети страни, които са подали молба за международна закрила в България, но още не са получили окончателно решение. Предоставят се и услуги за информиране и повишаване на осведомеността по отношение на правата и отговорностите на гражданите на трети страни (ГТС).

До момента по проекта са консултирани 1578 лица, търсещи  международна закрила. От тях 1374 са мъже, а 204 - жени. От общия брой, 157 са били непълнолетни непридружени и съответно уязвими лица. На тях бе разяснено за повишения риск от манипулация, тормоз и потенциално опасни ситуации за трафик на хора. Освен тях, 186 са били придружените непълнолетни, с които също бе работено по тези въпроси. Преобладава броят на гражданите от Афганистан (1180), Ирак (365), Сирия (166), Пакистан (106) и Иран (36).

  • На 1489 лица от целевата група са разяснени правата и отговорностите, съгласно националното и европейското законодателство, по отношение на процедурата за разглеждане на молбите им за международна закрила, по отношение на пребиваването на територията на страната и напускането пределите на страната и по отношение на издаване на необходимите документи за пътуване. Специално внимание е отделено на 6 от тях, които са непридружени непълнолетни лица.
  • На 82 лица от целевата група е оказано съдействие при изготвяне на документи, свързани с процедурата по молбите им за предоставяне на международна закрила.
  • На 133 лица от целевата група са разяснени възможностите за събиране с членове на техните семейства, които пребивават законно на територията на друга държава.
  • На 101 лица от целевата група е предоставена информация във връзка с административно-правни и трудово-правни въпроси.
  • На 33 лица от целевата група са разяснени правата им за съдебно обжалване на решенията за отказ от предоставяне на международна закрила.
  • На 43 лица от целевата група е разяснена възможността за доброволно завръщане в държавата им на произход.
  • На 25 лица от целевата група е предоставена информация във връзка с наложени принудителни административни мерки по Закона за чужденците в Република България.

Екипът на проекта създаде и информационни материали на различни езици - български, английски, фарси, пущу, кюрдски и арабски. Отпечатани са по 500 брошури и 20 плаката на всеки език.