Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

МОМ организира консултации на правна тематика за мигранти в София

В рамките на проект “Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила” МОМ България организира индивидуални и групови консултации в София на теми в областта на социално и пенсионно осигуряване в България, прехвърляне на работен стаж, юридически въпроси - в сферата на гражданско право (брак, развод, попечителство на деца), търговско право - регистриране на фирма, данъчна система и облагане, статути на пребиваване на легално пребиваващи ГТС, гражданство в България и др.

Ако желаете да получите консултация по тези или други въпроси, които представляват интерес, моля свържете се с МОМ България на телефон – 02/93 947 47 или изпратете съобщение на e-mail: gbacheva@iom.int.