Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

МОМ проведе обучение за укрепване на капацитета на националните институции и НПО

На 20 и 21 януари 2020 г. МОМ България проведе обучение на тема „Социални беседи и информационни сесии с граждани на трети страни“ в рамките на проект BG65AMNP001-1.006-0003-C01 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището” в столичното лекционно пространство ProjectLab.

Обучението се проведе от експерти на МОМ и г-жа Емилия Братанова ван Хартен от ВКБООН. Лекторите дискутираха етичните принципи на работа, включването на гражданите на трети страни в решенията и дейностите, които ги касаят, ползите от междукултурната медиация и добри практики за работа с мигрантски общности.

На обучението присъстваха представители от Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, УНИЦЕФ България, Столична община и различни НПО в сферата на миграцията.

Събитието се проведе по проект „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“, финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020.