ПРОЕКТ: „Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

 

 

Обща цел на проекта: в рамките на този проект МОМ ще предоставя социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи международна закрила във фазата на начална адаптация, както и идентификация и подкрепа на уязвими лица. Екип от експерти, съставен от психолог, социален работник и културен медиатор, ще предоставя услуги в РПЦ на ДАБ (София, с. Баня, Харманли и с. Пъстрогор) и в офисите на МОМ. С цел подобряване на координацията и комуникацията с институциите, консултиращият екип ще бъде подкрепен от експерти, които ще подпомагат планирането и насрочването на консултации, връзка с институции, достъп до здравни и социални услуги.

Статус: АКТИВЕН

Дата на стартиране: 11.10.2017 г.
Дата на приключване: 11.10.2021 г.
Срок за изпълнение: 48 месеца

ПРОЕКТ: “Укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

 

 

Обща цел на проекта е да се фокусира върху:

  • подобряване на приемните условия, в частност предоставянето на психо-социални и юридически услуги;
  • помощ за противодействие на трафика на уязвими мигранти и защита за непридружените малолетни деца;
  • предоставяне на информация и консултации на граждани на трети страни относно възможностите за доброволно връщане.

Проектът включва и AVRR компоненти.

Статус: АКТИВЕН

Начална дата: 23.11.2016 г.
Крайна дата: 30.09.2019 г.
Срок на изпълнение: 36 месеца

ПРОЕКТ: “Закрила на уязвими мигранти и подкрепа за доброволни връщания и реинтеграция“

Проектът е финансиран от подкрепата за Спешни мерки по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

 

 

Обща цел на проекта е да се фокусира върху:

  • подобряване на приемните условия, в частност предоставянето на психо-социални услуги и подкрепа за противодействие на трафик на уязвими мигранти, и закрила на непридружени деца;
  • редоставяне на информация и консултации на граждани на трети страни относно възможностите за доброволно връщане;
  • подкрепа за доброволно връщане в страните на произход.

Проектът включва и AVRR компоненти.

Статус: АКТИВЕН

Начална дата: 01.06.2017 г.
Крайна дата: 15.06.2019 г.
Срок на изпълнение: 24 месеца

Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция

Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм - 2014-2021 г.

 

 

ПРОЕКТ:

„Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“

Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм - 2014-2021 г.

Обща цел на проекта:

Целта на проекта е да допринесе за повишаване на информираността на ромското население в областта на законодателството, регулиращо въпросите на убежището и миграцията, както и за риска от злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Лицата от целевата група ще получат информация за правата и задълженията, които имат при законна миграция в страните от ЕС/ЕИП и ще повишат знанията си по теми, свързани с убежище и миграция като трафик на хора и каналджийство, риск от трудова експлоатация в ЕС/ЕИП и защита от експлоатация, условия за престой и работа, достъп до социални и здравни услуги и други.

Статус: АКТИВЕН

Начална дата: 30 април 2020
Крайна дата: 30 април 2024
Срок за изпълнение: 48 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.