Mеждународна организация по миграция

Обучение за новоназначените социални експерти на МОМ, които ще предоставят социална подкрепа в Сигурната зона за непридружени деца в РПЦ София – кв. Военна рампа

На 13 и 14 юни 2019 г. МОМ България организира обучение за новоназначените социални експерти, които ще работят в Сигурната зона за непридружени деца, търсещи международна закрила. По време на обучението бяха представени работата на МОМ в глобален мащаб, методиката за работа в зоната, както и проектите, изпълнявани от МОМ България. В обучението взе участие и г-жа Янита Манолова, директор на Дирекция „Социална дейност и адаптация“ на ДАБ, която представи работата на агенцията и правилата за настаняване в РПЦ. Обучението включваше и част за предоставяне на първа помощ при кризисни ситуации, изнесена от лектори на Български Червен кръст (Bulgarian Red Cross).

Бихме искали да благодарим на ДАБ, БЧК, както и на екипа на projectlab.bg за съдействието и предоставеното пространство.

Сигурната зона за непридружени деца се финансира в рамките на проектите „Укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“ и „Закрила на уязвими мигранти и подкрепа за доброволно завръщане и реинтеграция“, съфинансирани от фонд „Убежище, Миграция и Интеграция“ на Европейския съюз.