Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

Партньорство за успешна интеграция

За подпомаганe на социалната ориентация и улесняване на културната адаптация на законно пребиваващи граждани на трети страни екипът на Информационния център за имигранти на МОМ в гр. Бургас провежда информационни сесии в областния град и селищата в региона. Информационните сесии целят повишаване на информираността на мигрантите за правата и задълженията им, както и за традициите, културата и начина на живот в България. За постигане на тези цели, екипът на центъра осъществява партньорства с държавните институции, НПО и  имигрантските общности.

 

В проведената на 04.07.2019 г. информационна сесия „Уникалният Несебър“ партньори на събитието бяха Общинска организация „Движение Русофили“ с председател Христо Николов, Археологически музей „Старинен Несебър“, Звено „Миграция“ към ОДМВР Бургас и Регионално управление на Агенцията по заетостта - Бургас.

Екипът на информационния център сърдечно благодари за изнесената презентация на Неделчо Стамов, зам. началник регионално Звено „Миграция“ към ОДМВР Бургас на тема „Влизане и пребиваване в Република България. Рискове при незаконна миграция“ и на Полина Тодорова - началник сектор „Посреднически услуги“ и Иванка Иванова - юрисконсулт в Регионално управление на Агенцията по заетостта - Бургас за презентацията на тема „Достъп до пазара на труда на законно пребиваващите в страната мигранти“.

Последващата дискусия се оказа изключително полезна за присъстващите 34 мигранти от Русия, Украйна, Израел и Беларус, които пожелаха нови информационни сесии по касаещи интеграцията им проблеми.

 

Посещението на Археологически музей „Старинен Несебър“ се превърна във вълнуваща среща с историята на един от най-древните градове в Европа, възникнал преди повече от 3200 години. Заради уникалните си природни дадености и много добре запазените паметници от различни епохи, на VII-та сесия на Комитета на ЮНЕСКО за Световно Наследство в гр. Флоренция през 1983 г. Несебър е включен в Списъка на паметниците на Световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Информационната сесия се проведе в рамките на проект „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България - Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020.