ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ за длъжността експерт – координатор

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ 
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
(ЗАКРИТА)

  “Определяне на изпълнител за длъжността експерт – координатор в Информационен център за мигранти гр.София по проект BGAMNP001-2.004-0006-C01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017 г., финансиран със средства от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.” 

Документацията за участие в процедурата е достъпна на: 

Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на Отговорния орган http://www.dmp.mvr.bg/ 

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/  

Интернет страницата на Международна организация по миграция, Мисия за България http://iom.bg/ 

Офертите на заинтересованите лица се подават до 17 30 ч на 27.01.2020 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/ 

 
Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 00 ч. на 29.01.2020 г. в офиса на Международна организация по мигрция, Мисия за България. 

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iradulov@iom.int

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта, декларация на кандидата и проектодоговора на английски и български език във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.