Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

Социалният медиатор на МОМ и ролята му в интеграцията на мигрантите

Ролята на социалния медиатор по проект „Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ включва различни ежедневни дейности като: организацията на групови дейности, включващи спортни събития и активности (футбол, волейбол, баскетбол, крикет, и др.), както и различни културни събития. Социалният медиатор също така се включва активно в представянето на различни теми като: „Социални контакти“, „Човешкото тяло“, „Културата на България“, „Добри хигиени практики“, както и задължителни групови дискусии относно правилата и организацията на ежедневието с лицата, търсещи международна закрила настанени в РПЦ София, кв. Военна рампа, кв. Враждебна и кв. Овча купел и РПЦ Харманли. Провежда се и презентация на тема „Услуги, предоставяни от ДАБ, МОМ и други организации“ в РПЦ Военна Рампа.

Други презентации в които социалният медиатор участва са: „Културата на Иран и Афганистан“, „Културата на Сирия“ и „Културата на Ирак“, представяни в местни училища в София и Харманли. Медиаторът участва в осъществяне на раздаване на дрехи и хигиенни материали на уязвими групи бенефициенти, съдейства на бенефициентите за достъпа им до здравни услуги и записване при личен лекар, както и им оказва помощ при записване на час в болница и при различни медицински специалисти, при нужда. Тъй като интеграцията на всички нива е изключително важна, той подкрепя деца търсещи международна закрила при тяхното записване в училище и оказва съдействие за цялостното им включване и участие в образователния процес.