Mеждународна организация по миграция

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

Специализирана трудова борса в сферата на туризма за имигранти от Бургас

На 26 март 2019 г. екипът на Информационен център за имигранти на МОМ в Бургас придружи група легално пребиваващи в България имигранти, дошли от Украйна, Русия, Узбекистан и Казахстан, на посещение на специализирана трудова борса, организирана от Бюрото по труда в Културен дом на нефтохимика.

Специализираната трудова борса беше насочена към сферата на туризма, ресторантьорството и хотелиерството. Професиите, които бяха разгледани от потенциалните работодатели и работници, бяха основно за отговорници на търговски зали, администратори, хостеси, както и относно сезонна заетост. Имигрантите, които имат право да работят и активно търсят достъп до пазара на труда, имаха възможност пряко да комуникират относно условията на труд и възнаграждението с работодатели, присъстващи на срещата.

Традиционно през туристическия сезон по Черноморието има повишен глад за кадри, който няма откъде да бъде запълнен при ниския коефициент на безработица в гр. Бургас. Освен това, по Черноморието традиционно има висок приток на туристи от държавите на произход на имигрантите в региона, което дава възможност на имигрантите да работят на родните си езици. Чрез подобни инициативи, които им дават шанс за работа в туризма, имигрантите получават шанс за достоен труд в сфера, в която техните умения могат да бъдат използвани пълноценно.

Трудовите борси, организирани от Бюрото по труда, подобряват достъпа до пазара на труда за имигранти, които имат право да работят в България. Заедно с близостта на културите и езиците, както и чрез курса по български език за имигранти, организиран от Международната организация по миграция, имигрантите получават реален шанс за пробиване в пазара на труда, като така се постига по-високо ниво на интеграция в приемното общество.