Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства ​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

168 мигранти завършиха курс по български език в Информационния център на МОМ в Бургас през 2019 г.

От началото на 2019 г. до момента 168 граждани на трети страни, сред които Русия, Китай, Турция, Украйна, САЩ, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и Беларус получиха удостоверения за завършен курс по български език - ниво А1, съгласно Европейската езикова рамка. Преобладаващи в групите сред обучаемите са жените и почти всички са с висше образование, придобито  в страните по произход.

Мигрантите, преминали обучение са благодарни за безплатния курс и изразяват желание да продължават обучението си за придобиване на следващо ниво. Категорични са, че са избрали да живеят тук и доброто владеене на български език се оказва изключително важно за тях.

Международна организация по миграция ще продължи своята дейност по провеждане на обучения по български език през 2020 г. Информация за предстоящи курсове и информация за програмата ще публикуваме своевременно на уебсайта ни и в страницата ни във Фейсбук.

Езиковото обучение се провежда в рамките на проект BG65AMNP001-2.004-0006-C01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020.