Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

170 мигранти завършиха курс по български език в Информационния център на МОМ в София

Информационен център за имигранти гр. София продължава дейността си по организиране и провеждане на обучение по български език за граждани на трети страни, легално пребиваващи на територията на Република България. До момента общо 170 мигранти преминаха обучението успешно и получиха своите сертификати за владеене на български език в нива А1 и А2 по Европейската езикова рамка, като още 30 обучаващи се ще ги последват до края на месец януари 2020 г.

Мигрантите произхождат от най-различни държави, като Русия, Казахстан, Украйна, Молдова, Таджикистан, Турция, Сирия, Афганистан, Бангладеш, Китай, Израел, Ливан, Киргизстан, Виетнам, Аржентина, Южна Корея, Египет, Венецуела и др. В първото тримесечие на 2020 г. започват своето обучение нови групи в ниво А2 (групата стартира заниманията си на 20.01.2020 г.) и в ниво А1 (две нови групи от 15 участници ще започнат обучението си през февруари).

Международна организация по миграция ще продължи своята дейност по провеждане на обучения по български език през 2020 г. Информация за предстоящи курсове и информация за програмата ще публикуваме своевременно на уебсайта на Организацията.

Езиковото обучение се провежда в рамките на проект BG65AMNP001-2.004-0006-C01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020.