Hello! – Права и задължения на децата

Hello! – Права и задължения на децата
(English below)

С цел повишаване на информираността на непридружени деца мигранти в България относно техните права и задължения, #МОМБългария стартира информационна кампания в рамките на регионалния проект „Закрила на деца в контекста на бежанската и мигрантската криза в Европа“ финансиран от ГД Правосъдие и Потребители на Европейската Комисия.

Кампанията включва брошури на арабски, кюрдски, пущу, фарси, урду, английски и български, които ще бъдат раздадени директно на децата, както и на партньорски институции и организации и постери на английски, които са в процес на разпространение в центровете на Държавна агенция за бежанците при МС и тези на Дирекция „Миграция“, Министерство на вътрешните работи.

Може да откриете брошурата на всички езици по-долу. Кликнете, за увеличаване.

Hello! – Children’s Rights and Responsibilities

#IOMBulgaria is launching an information campaign with the aim of increasing the awareness of unaccompanied migrant children on their rights and responsibilities as part of the project “Protecting Children in the Context of the Refugee and Migrant Crisis in Europe”, funded by the European Commission’s DG Justice and Consumers.

The campaign includes brochures in Arabic, Kurdish, Pashto, Farsi, Urdu, English and Bulgarian that will be distributed directly to the children, as well as partner institutions and organizations, and posters in English that are in the process of being put up in centers managed by the State Agency for Refugees and the Ministry of Interior’s Migration Directorate.

You can find the brochure in all languages down below. Click to enlarge.