Mеждународна организация по миграция

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган

 

Включване в пазара на труда на имигранти

(English below)

Консултирането по проблемите на интеграцията на граждани от трети страни е една от основните  услуги, които се предоставят в Информационния център за имигранти на МОМ в гр. Бургас.

Координаторите предоставят на мигрантите помощ относно попълване на различни видове документи, свързани с търсенето на работа, подготовка за явяване на интервю пред работодатели и други въпроси на социална и трудова тематика. Помощта на служителите на МОМ е изчерпателна, осъвременена и индивидуално адаптирана към нуждите на всеки мигрант.

Отличен партньор на Информационния център за имигранти при подпомагане на включването на имигрантите в пазара на труда е Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта”, с чиято помощ имигранти в гр. Бургас намериха своя работодател - Кол център „Форекс“ . Няколко жени от Украйна и Русия вече работят  като диспечер-оператори на международни финансови операции, докато други се обучават. Подкрепата от страна на МОМ продължава и докато имигрантите се подготвят за кандидатстване и явяване на интервю.

Migrants entering the labour market

Consultations regarding the integration problems that third country nationals face is one of the core services that IOM’s Information Centre for Immigrants in the city of Burgas provides.

The coordinators assist the migrants with their questions regarding the different kinds of documents they need in order to find work, as well as the preparation for the job interviews and other questions they may have concerning the social aspects of the labour market. The information that IOM’s Centre provides is both comprehensive and updated, as well as individually adapted to the needs of the migrants.

An excellent partner of the ICI which has helped the migrants’ inclusion in the labour market has been the Career Centre with the “Regional Employment Service” Directorate. With their help, some migrants have already found their new employer – Call centre “Forex”. Several women from Ukraine and Russia have started working as dispatcher operators of international finance operations, while others have begun training. IOM’s assistance continues as other migrants are expected to apply for more jobs soon.