Mеждународна организация по миграция

Годишна конференция на Европейската мрежа по миграция

(English below)

Тази сутрин бе открита годишната конференция за 2018 г. на Европейската мрежа по миграция (ЕММ), Пътища на миграцията: Предизвикателства и фактори за успех в управлението на миграционните потоци, организирана от МВР, националната точка за контакт на България към ЕММ, под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Г-н Радослав Стаменков, Ръководител на Мисията на МОМ в България, изнесе приветствено слово от името на Посланик Лаура Томпсън, Заместник-главният директор на МОМ, последвано по-късно следобед от презентация относно мултидисциплинарните подходи в сферата на ефективното сътрудничество в управлението на нередовната миграция.

В събитието участват представители на държавите-членки на ЕС, Европейската комисия, международни организации, държавната администрация и академичните среди. От МОМ България сме особено щастливи да приветстваме колегите си от МОМ Австрия, МОМ Литва, МОМ Словакия и МОМ Хърватия.

Целта на двудневната конференция е да се открият устойчиви и цялостни подходи в управлението на миграционните потоци чрез изучаване на научените уроци, общите предизвикателства, факторите за успех и добрите практики, произлезли от скорошната миграционна криза.

Темите, които ще бъдат обсъдени, включват: успешно идентифициране на границите и интелигентно управление на границите; мултидисциплинарни подходи в ефективното сътрудничество в сферата на нередовната миграция; справяне с вторичните движения чрез обмен на информация и междуведомствено сътрудничество; сигурност на външните граници; възможности за подобрение на процедурите за закрила; нови тенденции в политиката и практиката на управлението на миграцията.

European Migration Network Annual Conference

The 2018 European Migration Network (EMN) annual conference, “Crossroads of Migration: Challenges and success factors in managing migration flows”, started earlier this morning. The event is organized by the Bulgarian Ministry of the Interior, the EMN focal point for Bulgaria, and held under the auspices of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU.

Mr. Radoslav Stamenkov, IOM Bulgaria’s Head of Office, delivered a welcoming address on behalf of Ambassador Laura Thompson, IOM Deputy Director General, followed later in the afternoon by a presentation on multi-disciplinary approaches in the effective cooperation in irregular migration management.

The event brings together representatives of EU Member States, the European Commission, international organizations, the Bulgarian national administration and academia. IOM Bulgaria is especially glad to welcome our colleagues from IOM Austria, IOM Croatia, IOM Lithuania and IOM Slovakia.

The aim of the two-day conference is to identify sustainable, streamlined and integrated approaches to managing migration flows by studying the lessons learned, shared challenges, success factors and best practices following from the recent migration crisis.

Topics to be discussed include: effective identification at the border and smart border management; multi-disciplinary approaches to effective cooperation in irregular migration management; addressing secondary movements through information exchange and interagency cooperation; external border security; possibilities of enhancing asylum procedures; new trends in migration management policies and practices.