Mеждународна организация по миграция

Информационен център за имигранти на МОМ в Бургас проведе информационна сесия и групова консултация с мигранти в гр. Поморие 

(English below)

Консултирането по проблемите на интеграцията на граждани от трети страни е основна услуга, която се предоставя на имигранти в гр. Бургас по проект „Oбучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила”, изпълняван от Международна организация по миграция, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ).

Груповата консултация се проведе в гр. Поморие на 13.08.2018 г. с шест жени-имигрантки от Русия и Казахстан, които са избрали черноморския град за свой втори дом.

По време на консултацията координаторите на Центъра представиха дейностите по проекта на МОМ и възможностите за подкрепа на имигрантите - достъпа до работа, регистрация в бюрото по труда, подготовка на документи за кандидатстване, сайтове за работа, а също така и начините за защита правата им от дискриминация, насилие над жени и деца и предоставиха координати на институции и организации за подкрепа. На присъстващите бяха раздадени информационни бланки. 

Координаторите отговориха на конкретни въпроси, свързани с възможностите за социална подкрепа и здравните им права.

Присъстващите изразиха желание да се включват в предстоящите дейности по проекта - посещение на исторически места, концерти, изложби, екскурзии и др.

Information Centre for Immigrants in Burgas conducted an information session and a group consultation with migrants in the city of Pomorie

Consultations on integration problems for third-country nationals is a major service that is provided for the migrants in the city of Burgas in the framework of project "Education and consultations of legal migrants and individuals seeking/granted international protection", executed by the International Organization for Migration, financed by the Asylum, Migration and Integration Fund.

The group consultation was held in the city of Pomorie on 13.08.2018 with six migrant women from Russia and Kazakhstan attending. The ladies were some of the migrants that have chosen the Black Sea city for their new home.

During the consultation, the coordinators from the Centre presented the services that IOM is providing in the framework of the project and the opportunities for migrant's assistance - access to work, assistance with the registration in the labour bureau, preparation of documents for candidacy, labour websites, as well as the methods of protecting their rights against discrimination, violence against women and children and they were provided the coordinates of partner institutions and organizations that provide migrants with assistance. The attendees also received information forms.

The coordinators asnwered specific questions that the migrants had regarding possibilities for social assistance and their health rights.

The migrants expressed interest in participating in the upcoming activities on the project - visits of historical places, concerts, exhibits, excursions, etc.