Mеждународна организация по миграция

Групови консултации за имигранти в Бургас

Културен център „Морско Казино” отвори врати за 32 мигранти и пратньори на Информационен център за имигранти на МОМ в Бургас. Груповата консултация, която се проведе на 21.05.2018 г., е в рамките на проект на МОМ BG65AMNP001-2.004-0006-C1 “Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила” по договор  № 812108-78/11.10.2017 г.

Пред имигранти от страни като Казахстан, Украйна, Русия и Армения беше представен образователен инструмент, който помага на имигрантите да получат безплатен, бърз и удобен достъп до цялата необходима информация от която се нуждаят, на едно място. Това стана възможно благодарение на специалното партньорство на Информационен център за имигранти на МОМ в Бургас със Зорница Станева и Миглена Молхова от "Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество" (ФРКБПГО), които представиха e-platform migis.eu по проект 2IMINED - „Improving the initial education of adult immigrants“ / „Подобряване първоначалното образование на възрастни имигранти“.

Този портал е лесен за използване и лесен за разбиране за всички имигранти. Повишаването на основните познания и разбиране на имигрантите за социокултурния живот на страната-домакин ще помогнат да се премахне бариерата до културата, ценностите, социалния живот на страната и нейните процедури и особености.

На 22.05.2018 г., по молба на партньорите от клуб „Катюша”, екипът на Информационния център за имигранти на МОМ в Бургас проведе групова консултация за деца на имигранти от Русия, Казахстан и Украйна, които учат заедно с децата на Бургас, преди лятната ваканция. Важна информация относно приемливото поведение на учениците през летния сезон, личната безопасност, разпоредбите на Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, особеностите, свързани с полагането на труд от непълнолетните, бяха сред обсъжданите теми с децата и родителите им. Освен координаторите на центъра, в груповата консултация взе участие и експерт-социален консултант – г-жа Елена Инджова.

Бяха раздадени информационни бланки на различни теми: „Летни занимални в училищата на територията на Община Бургас”, ”Линии за помощ и подкрепа на деца и юноши”, „Лятна IT академия”, Отдел за закрила на детето” и др.

Group consultations for immigrants in Burgas

The centre for culture "Sea Casino" opened its doors to 32 migrants and ICI-Burgas partners. The group consultation was held on 21.05.2018 and is in the framework of IOM's project "Training and counselling of legal migrants, asylum seekers and beneficiaries of international protection".

In front of migrants from Kazakhstan, Ukraine, Russia and Armenia a new educational tool was presented. It is designed to grant the migrants free, easy and convenient access to all the information they need, in one place. That became possible thanks to the special partnership between IOM and Mss Zornitsa Staneva and Ms Miglena Molhova from the "Foundation for development of the cultural and business potential of the civil society", who presented the tool - e-platform migis.eu, developed in the framework of project 2IMINED - „Improving the initial education of adult immigrants“.

This web portal is easy to use and easy to understand for all migrants. The strengthening of basic knowledge and understanding of the migrants of the country's sociocultural life will help reduce the barrier between them and the culture, values and social life of the host-country. 

On 22.05.18 at the request of our partners from club Katusha, ICI's team held a group consultation for children of migrants from Russia, Kazakhstan and Ukraine, who study in the same schools as Bulgarian children. Important information, regarding the acceptable behaviour of the students in the summer, their personal safety, their legal rights and obligations, their rights regarding underage labour was shared and discussed. Other than the coordinators from the centre, an expert social consultant, Ms Elena Indzhova, took part in the group consultation. Brochures on different problems and questions were distributed, regarding a summer IT academy, Child Protection Service, hotlines for immediate child assistance and different summer extracurricular activities in Burgas.