Mеждународна организация по миграция

Дейности

 

МИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

МОМ се стреми да насочи градивната сила на миграцията към социалното и икономическо развитие на обществото и на отделния мигрант. За тази цел МОМ поощрява международния диалог в областта на миграцията, като се стреми да създаде конструктивни партньорски отношения между страните на произход и приемащите страни на мигранти.

Програмите на МОМ в областта миграция и развитие включват подобряване управлението на финансовите потоци генерирани от миграция, обхващащи финансовите средства, изпращани от мигрантите на техните семейства в родните им страни, изграждане на човешки капитал чрез програми за трудова миграция, завръщане и реинтеграция на квалифицирани специалисти, изграждане на капацитет на правителствата и специална подкрепа към жените мигранти. С цел укрепване на административния и управленски капацитет на правителствата МОМ провежда изследвания на миграционните реалности като база за създаване на адекватни програми в областта миграция и развитие.

УЛЕСНЯВАНЕ НА МИГРАЦИЯТА

Мобилността е характерна черта на съвременния свят. Обособяването на интегрирани световни пазари и международни общности и бързото развитие на комуникационните технологии допринасят за увеличаващото се движение на високо и нискоквалифицирани работници, студенти, стажанти, семейства, туристи и други категории лица.

Демографската и социална структура, повлияна от бързите темпове на индустриализация в света, създава необходимост за наемане на работници и професионалисти от други страни за задоволяване на нуждите на местния пазар на труда. Трудовата миграция създава известни предизвикателства за приемащите страни, но икономиките, които искат да останат конкурентноспособни, не могат да пренебрегнат необходимостта от чужда работна сила. Улесняването на редовната трудова миграция, би могло да бъде успешно решение, както за страните на произход, така и на приемащите страни.

МОМ осигурява техническа помощ на правителствата за регулиране на трудовата миграция и други миграционни процеси и осъществява програми за подпомагане на правителствата и мигрантите за подбор и набиране на отделни категории трудови мигранти, в зависимост от търсенето и предлагането, езиково обучение и културна ориентация, консулски услуги, медицинско обслужване, обучения, приемане, интеграция и завръщане на мигранти, социална интеграция и др.

Тези услуги, съобразени с изискванията на всяка програма, се осигуряват през всички фази на процеса на миграция: предварителна информация и кандидатстване, интервюиране и селекция и цялостно подпомагане на мигрантите в процеса след одобрението за заемане на позицията в съответната страна. Като част от оказваната логистична подкрепа и помощ при пътуване на мигрантите, МОМ е извършила над 1,5 млн. имиграционни медицински експертизи за мигранти по целия свят.

РЕГУЛИРАНЕ НА МИГРАЦИЯТА

МОМ подпомага правителствата в развитието и осъществяването на миграционна политика, законодателство и административни механизми в областта на регулиране на миграцията, като цели противодействие на нередовната миграция и улесняване на редовната миграция. МОМ осигурява техническа подкрепа и обучение за държавни служители, работещи в областта на миграцията за ефективно управление на границите, съблюдаване на визовите режими, регулиране влизането и престоя на граждани на трети страни, събиране и използване на биометрична информация, с оглед осигуряване на ефективен контрол и изпълнение на действащото миграционно законодателство.

МОМ изпълнява програми за противодействие на трафика и търговията на хора, включващи превенция, изграждане на капацитета на институциите и гражданското общество и подпомагане на жертвите. Така също, МОМ осъществява програми, които улесняват доброволното завръщане и реинтеграция на разселени лица и други мигранти, като взема под внимание нуждите на отделните общности.

ПРИНУДИТЕЛНА МИГРАЦИЯ

Бежанците и разселените лица са открояваща се категория “хора в движение”, които заслужават специално внимание. МОМ работи активно за подпомагане на бежанци и разселени лица по време на и след кризисни ситуации, като тези в Косово, Източен Тимор, Ирак, Афганистан, Ливан, наводнението в Югоизточна Азия, заметресението в Индонезия и др. Всяка година МОМ подпомага заселването в нови страни на хиляди бежанци и мигранти, за които тази мярка е одобрена като съгласувано решение.

МОМ оказва помощ за намиране на решения за вътрешно разселени лица, бивши бойци, жертви на етническо противодействие или население от възстановяващи се след кризи региони. Освен това, МОМ предоставя възможност на хиляди мигранти, намиращи се извън собствената им страна, да вземат участие в изборите и референдумите на техните държави на произход. МОМ има програми и призната експертиза при уреждане на въпроси, свързани със следвоенни споразумения и компенсации на различни категории лица в миграция.

МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА

Изследването и анализът са важни фактори за повишаване на нивото на информираност и разбиране на миграционните реалности и предизвикателства. Те дават основата за развиване на ефективна миграционна политика и разработване на устойчиви практически подходи. Предоставянето на информация на институциите и обществото относно тенденциите в миграционните процеси, предизвикателствата и възможностите е ключова функция на организацията. Изследванията на МОМ и публикациите дават възможност за по-добро разбиране на миграционните въпроси. Редовният миграционен доклад за глобалната миграция, изработван от МОМ, прави двугодишен преглед на основните миграционни тенденции и проблеми по света. Докладът за 2005 година е фокусиран върху предимствата и предизвикателствата на международната миграция и може да се намери в уеб- страницата на организацията www.iom.int.

МОМ играе все по-важна роля в областта на международното миграционно законодателство, като особено набляга на съставянето, разпространението, разбирането и прилагането на международните правни инструменти в областта на миграцията. Като част от своята дейност в областта на управлението на миграционните процеси, организацията осъществява обучителни и изграждащи капацитета програми, съвместно с държавни институции и други партньори. Зачитането на правата и достойнството на мигрантите и въпроси, свързани със здравеопазването при миграция, заемат централно място във всички дейности на МОМ.

Редовните консултации между правителствата, насочени към общите миграционни предизвикателства, играят важна роля в стратегията на МОМ за управление на миграцията. МОМ oказва съществена подкрепа на регионални консултативни процеси в Америка, Европа, Африка и Тихоокеанския регион. Тези механизми заздравяват международното сътрудничество, представляват възможност за обмяна на информация и опит, изграждат доверие и създават международен диалог по теми от взаимен интерес.

В глобален мащаб, “Международният диалог по въпросите на миграцията” на Съвета на МОМ е основния международен форум за междуправителствен дебат върху миграционната политика, който подпомага координацията и сътрудничеството по въпросите на миграцията.

Освен в основните направления, МОМ изпълнява и следните взаимосвързани дейности в областта на миграцията:

  • Техническо сътрудничество и изграждане капацитета на институциите
  • Защита на правата на мигрантите в рамките на международната правна рамка в областта на миграцията
  • Изследвания и анализ
  • Регионално и международно сътрудничество
  • Информационни кампании и превенция
  • Трафик на хора
  • Миграция и здраве
  • Интеграция и реинтеграция на мигранти

ДЕЙНОСТИ НА МОМ В БЪЛГАРИЯ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

Мисията на МОМ в България развива комплексна програма за противодействие на трафика на хора, която включва:

• Превенция
• Защита на жертвите
• Изграждане на капацитет на институциите

ПРЕВЕНЦИЯ

• Масови информационни и образователни кампании, за да се повиши информираността, относно рисковете от нелегална миграция и трафика на хора.

• Семинари и работни срещи за повишаване на информираността и познанията за трафика на хора, обмяна на опит сред различни партньори, оповестяване и разпространяване на резултати от проучвания, координация и хармонизиране на политики и мерки, както и за изграждане на формални и неформални партньорства за противодействие на трафика.

• Изследвания, съобразени и отразяващи непрекъснато изменящите се тенденции в трафика на хора, с оглед предоставяне на правителствата, НПО-та и на други органи на адекватна информация, необходима им за изработване на нови форми на интервенция.

ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ

МОМ България обикновено предоставя подкрепа на жертви на трафик в партньорство с правителствени институции и граждански организации.

* Защита на жертви чрез осигуряване на защита на техните права и гарантиране на физическата им сигурност.
* Обезпечаване на спешните им нужди чрез поддържане на приют и предоставяне на медицинска, психологическа, социална и правна подкрепа.
* Подкрепа за доброволно завръщане в страната на произход

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

* Подкрепa в разработването на Национални и Регионални политики и планове за действие за борба с трафика на хора.
* Организиране на обучения за обмяна на опит и най-добри практики за правителствени институции, НПО, представители на съдебната власт, на правоохранителни и правораздавателни служби, и други.
* Помощ при изработване на адекватно законодателство и практики
* Обучение на практикуващи лекари за осигуряване на подходящи грижи за възстановяване на физическото и психическото здраве на жертвите на трафик.
* Обучение на правоохранителни и правораздавателни служби и имиграционни власти за идентифициране и подпомагане на жертви на трафик.

ТРУДОВА МИГРАЦИЯ

През последните десетилетия трудовата миграция се превърна в приоритет в политиката на много страни на произход, транзит и дестинация. По-голямата част от мигрантите по света мигрират в търсене на по-добри икономически възможности в чужбина.

Три са основните фактори, които подхранват този тип миграция:

* промени в демографските тенденции и нуждите на пазара в много от инду-стриализираните страни;
* високи нива на безработица и кризисни процеси в по-слабо развитите страни;
* съществуващи вече транснационални мрежи, базирани на семейни, културни или исторически връзки.

За съжаление много често трудовата миграция се осъществява нелегално с помощта на криминални мрежи. Затова и все повече правителствата, както на приемащи, така и на страни на произход се стремят да разработват механизми за регулиране и управление на трудовата миграция. Такива механизми включват, схеми за наемане на работна ръка от страни нуждаещи се от работна сила, както и за разработване на маркетингови стратегии за износ на работна ръка от страни на произход.

За някои от приемащите страни, трудовата миграция, и особено миграцията на високо квалифицирани специалисти е повече от краткотрайна политика; подобен процес може да има дълготрайни последици, както за страните на имиграция, така и за страните на произход, като подпомага процесите на развитие, например чрез връщане на капитали.

МАНДАТ НА МОМ

Основна цел на IOM при подпомагане управлението на трудовата миграция е:

Да поощрява редовната трудова миграция и работи за намаляване на нередовната миграция в услуга на икономическото и социалното развитие на страните на произход, транзит и дестинация при спазване правата и достойнството на отделния мигрант.

Съгласно Международната Конвенция за защита правата на всички трудови мигранти и членове на техните семейства, IOM приема следната дефиниция за трудов мигрант като: “човек, който ще бъде ангажиран, е ангажиран или е бил ангажиран в трудова дейност в страна, на която не е гражданин”

ДЕЙНОСТИ

В сътрудничество с всички заинтересовани правителства, IOM разработва специализирани програми за трудова миграция, в полза както на изпращащите, така и на приемащите страни, които улесняват редовната и регулирана миграция и я обвързват с развитието на страните на произход.

Програмите на МОМ за трудова миграция са съобразени със специфичния политически, икономически и географски контекст на съответните страни.

ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

IOM подпомага преразглеждането и подобряването на националната политика, правната рамка и структурите за управление на миграцията, необходими за въвеждането и развитието на схеми за трудова миграция. Важни компоненти на тези усилия са идентифицирането и въвеждането на работещи правни и административни модели, както и на дейности за по-ефективно насочване на миграционните потоци и разработването на възможности за професионално развитие и обучение.

IOM може да подпомага страните на изпращане, чрез проучване на трудовия пазар в страните на прием, усъвършенстване на системите за подкрепа на мигранти работещи в чужбина, както и подобряване информационните услуги за потенциални мигранти и завръщащи се мигранти. IOM подпомага страните на произход в създаването на институционален капацитет за формирането на адекватна политика и създаването на продуктивни партньорства с приемащи страни.

Тези усилия, съчетани с постоянен диалог на национално и регионално равнище могат да доведат до двустранни и регионални споразумения за регулирана трудова миграция.

В сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика, МОМ България цели да създаде механизми за регулиране на трудовата миграция и да гарантира спазването на правата на трудовите мигранти извън страната. МОМ България работи за предотвратяване на нередовната миграция и трафика на хора и подпомага разработването на стратегии за реинтеграция на завърнали се в България трудови мигранти.

ПОДПОМАГАНЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Необходима е специална ангажираност към защитата на най-уязвимата група жертви на трафик на хора - децата. По данни на МОМ, около една трета от жертвите на трафик на хора са деца и непълнолетни.

Много деца, както момичета, така и момчета, стават жертва на трафик с цел трудова и сексуална експлоатация и просия. Използвайки комплексен подход, МОМ работи в областта на повишаване на обществената информираност относно трафика на хора и изграждане на капацитета на правителствените институции и местни НПО.

МОМ предоставя помощ за реинтеграция на трафикираните деца и техните семейства, която включва последващи посещения по домовете, с цел наблюдаване и подпомагане на състоянието на децата.

ДОБРОВОЛНО ЗАВРЪЩАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ
МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ/ОБУЧЕНИЕ

Изследвания, съобразени и отразяващи непрекъснато изменящите се тенденции в трафика на хора, с оглед предоставяне на правителствата, НПО-та и на други органи на адекватна информация, необходима им за изработване на нови форми на интервенция.

Масови информационни и образователни кампании, за да се повиши информираността, относно рисковете от нелегална миграция и трафика на хора.

Семинари и работни срещи за повишаване на информираността и познанията за трафика на хора, обмяна на опит сред различни партньори, оповестяване и разпространяване на резултати от проучвания, координация и хармонизиране на политики и мерки, както и за изграждане на формални и неформални партньорства за противодействие на трафика.

РЕГИОНАЛЕН ПОДХОД

МОМ подкрепя и насърчава регионалните стратегии, които задълбочават сътрудничеството между страни на произход, на транзит и на крайна дестинация.

В много региони по света, МОМ провежда инициативи, които обединяват усилията на страни, изправени пред сходни предизвикателства в борбата с трафика на хора, с цел подпомагане на сътрудничеството и намиране на общи решения.

МИГРАЦИЯ И ЗДРАВЕ

Здравни аспекти на трафика на хора

Жертвите на трафик попадат в среда и ситуации, които са вредни за тяхното здраве и психика. Ето защо, работата на МОМ е насочена към предоставяне на грижи, фокусирани върху индивидуалните физически, психологически и социални потребности на трафикираните лица.

Здравната програма на МОМ, в контекста на противодействието на трафика на хора, включва медицински изследвания и лечение на жертви; психологическа и социална подкрепа на жертви; здравна образованост, свързана с полово предаваните болести и тяхната превенция; изграждане на местен капацитет, включващ обучения на местни здравни професионалисти в областта на лечение на жертви на трафик; повишаване на информираността на правоохранителни и правораздавателни служби за влиянието на трафика върху здравното състояние на жертвите.