Mеждународна организация по миграция

Дискусия „Европейски бежански квоти – от Брюксел до Белене“
(English below)

Радослав Стаменков, ръководител на мисията на Международна организация по миграция (МОМ) в България, взе участие в дискусията „Европейски бежански квоти – от Брюксел до Белене“ организирана от Център за култура и дебат „Червената къща“ на 21 април 2017 г. Събитието, част от проекта „Дебатна мрежа за Европейския парламент“, изпълняван от „Червената Къща“ с подкрепата на ЕП, има за цел да насърчи диалог относно проблемите с прилагането на ангажиментите на Република България за бежанските квоти, договорени с Европейския съюз и какво представляват тези квоти. Г-н Стаменков представи позицията на МОМ и посъветва участниците в събитието да поставят всяка информация под съмнение, споделяйки, че е важно да се говори и мисли по темата, както и да се търсят различни гледни точки.

Discussion “European relocation quotas – from Brussels to Belene”

Radoslav Stamenkov, the Head of the International Organization for Migration’s (IOM) mission in Bulgaria, took part in the discussion “European relocation quotas – from Brussels to Belene” organized by the “Red House” Centre for Culture and Debate on the 21st of April 2017. The aim of the event, part of the project “European Parliament Debate Network”, implemented by the “Red House” with the support of the EP, was to encourage dialogue regarding the challenges as to the implementation of the Republic of Bulgaria’s relocation commitments agreed on with the European Union and what exactly the relocation quotas represent. Mr. Stamenkov presented IOM’s position and encouraged event participants to question any and all information, sharing that it is important to talk and think about the topic, as well as to always look for other points of view.