Mеждународна организация по миграция

Доброволно връщане
(English below)

През изминалата седмица МОМ България подпомогна мигранти от АфганистанГанаИндияМонголия и Пакистан които желаеха да се върнат доброволно в страните си на произход.

Voluntary return AVR

Last week IOM Bulgaria assisted migrants from AfghanistanGhana, IndiaMongolia and Pakistan to return voluntarily to their countries of origin.