Mеждународна организация по миграция

Една стъпка по-близо до приемането на първото Глобално споразумение за миграцията!
(English below)

На 13 юли 2018 г. в седалището на Организацията на обединените нации (ООН) в Ню Йорк държавите-членки се договориха за първото Глобално споразумение на ООН за безопасна, организирана и законна миграция (ГСМ).

Официалното приемане на споразумението ще се състои на 10 и 11 декември 2018 г. в Маракеш, Мароко. Това е първото рамково междуправителствено споразумение на ООН за управлението на миграцията.

"Това не е краят на начинанието, а началото на ново историческо усилие за оформяне на световна рамка за миграция за следващите десетилетия", каза Генералният директор на Международна организация по миграция (МОМ) Уилям Лейси Суинг. "Държавите подходиха към преговорите с удивително положителен дух на сътрудничество с оглед на това как биха желали миграционната политика, практика и сътрудничество да се развият през годините, а не като реакция на една криза след друга, както често изглежда".

ГСМ определя набор от принципи, ангажименти и уговорки между държавите-членки на ООН, засягащи близо 260 милиона международни мигранти и приемащите общности, включително съображения от гледна точка на човешките права, развитието, изменението на климата и сигурността, и хуманитарни, икономически и социални въпроси.

Споразумението е кулминацията на процес, който започна през септември 2016 г., когато Общото събрание на ООН постави за първи път на такова високо равнище въпроса за човешката мобилност и нейните многобройните измерения на срещата за справяне с големите потоци на бежанци и мигранти. Тази среща доведе до приемането на Декларацията на Ню Йорк за бежанците и мигрантите, след която започна интензивен подготвителен процес, който доведе до съгласието за Глобалното споразумение за миграцията.

One step closer to the adoption of the first ever Global Compact for Migration!

On the 13th of July 2018, at the United Nation’s Headquarters in New York, Members States agreed on the United Nations’ first ever Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM).

Formal adoption will occur on 10 and 11 December 2018 in Marrakesh, Morocco. This is the UN’s first intergovernmental negotiated agreement on the governance of migration.

“This is not the end of the undertaking but the beginning of a new historic effort to shape the global agenda on migration for decades to come,” IOM’s Director General William Lacy Swing said today. “States approached negotiations in an admirably positive spirit of collaboration with a view to how they would like to see migration policy, practice and cooperation evolve over the years, rather than as a reaction to one crisis after another as it often seems.”

The GCM sets out a range of principles, commitments and understandings among Member States, affecting nearly 260 million international migrants and the communities that host them, including considerations relating to human rights, humanitarian, economic, social, development, climate change and security issues.

The Compact is the culmination of a process that began in September 2016 when the United Nations General Assembly addressed, for the first time at such a high level, the issue of human mobility and its many dimensions in a High-Level Summit on Addressing Large Movements of Refugees and Migrants.

The Summit resulted in the adoption of the New York Declaration for Refugees and Migrants that launched an intensive preparatory process which has led to the agreement on the Global Compact for Migration.