Mеждународна организация по миграция

Имигранти от Бургас на трудова борса

(English below)

Улесняване на интеграцията на законно-прибиваващи граждани на трети страни в т. ч. и лица, търсещи или получили международна закрила, е сред основните приоритети на Информационния център за имигранти на МОМ в Бургас.

Преди стартиране на курортния сезон, координаторите насочиха усилията си за трудовата ориентация на имигранти, легална заетост и достъп до пазара на труда:

  • предоставяне на информация за търсене на работа;
  • подготовка на документи за кандидатстване и специализарано консултиране в Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта”;
  • помощ за регистриране в Бюрата по труда като лица, търсещи работа;
  • придружаване до организираните в града и региона трудови борси.

Прекрасна въможност за това беше посещението на Туристическата трудова борса, която се проведе в морския град на 28.03.2018 г. На първата за тази година, и 15-а по ред, специализирана трудова борса в областта на хотелиерството, ресторантьорството и свързаните с тях дейности, пет имигрантки от Русия, Украйна и Казахстан се срещнаха директно с представители на присъстващите 49 фирми. Реален шанс за започване на сезонна и постоянна работа получиха и петте жени от имигранката общност – на летище Бургас, в Аквапарк в Слънчев бряг и хотели в Несебър. Освен това имигрантките предизвикаха интереса на присъстващите на събитието медии – радио „Фокус-Бургас", БМТ - Бургаска младежка телевизия и БНР-Бургас и представиха себе си пред бургаската общественост, като отговориха на журналистически въпроси – откъде са, какво е тяхното образование, каква е професията им, как се чувстват тук и защо са избрали България.

Immigrants at Burgas' jobs fair

Facilitating the integration of legally staying third-country nationals (TCNs), including legal migrants, asylum seekers and beneficiaries of international protection, is among the highest priorities of IOM's Information Center for Migrants in Burgas.

Before the start of the tourist season, the coordinators directed their efforts towards the labour orientation of the migrants, their legal employment and access to the labour market:

  • access to information regarding job searches;
  • preparation of the documents necessary for the application and specialized consultations in the Career Center with the Regional Agency of Employment;
  • assistance with the registration in the Labour office as persons, searching for employment;
  • escorting of the migrants to various labour events in the town and the region.

A wonderful opportunity for these purposes was the visit in the Tourism Jobs Fair, which took place in Burgas on the 28th of March, 2018. During the first for the year and 15th successive specialized jobs fair in the field of hotel management, restaurant management and their connected activities, five migrants from Russia, Ukraine and Kazakhstan met directly with representatives of the 49 attending firms. All five of the migrants received a real chance for starting a seasonal or a permanent employment - at Burgas Airport, in an aquapark in Sunny Beach or in various hotels in Nessebar. Furthermore, the migrants captured the interest of the media representatives attending the event - radio "Focus-Burgas", "Burgas Youth Television" and "BNR - Burgas" and presented themselves in front of the Burgas community when they answered the journalists' questions - where they are from, what is their education, what is their profession, how they are feeling here and why have they chosen Bulgaria.