Mеждународна организация по миграция

Консултиране на имигранти в ИЦИ-Бургас
(English below)

Започнаха индивидуалните консултации на имигранти в ИЦИ–Бургас по проекта на МОМ “Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила”.

Новодошлите в града имигранти от Украйна, Русия и Казахстан имат най-голяма потребност от информация за успешно интегриране в региона и тя най-често е свързана с правата им за придобиване на гражданство по произход, за достъп до работа, регистрация в бюрата по труда, посещение на трудови борси, търсене на работа в интернет, признаване на дипломи и квалификации, здравно осигуряване, медицинска помощ, социални права, образование на децата им и др. 

Включването в пазара на труда на имигрантите, придобили право на работа, е приоритетна дейност на екипа на ИЦИ, която се осъществява чрез консултации по въпросите за трудова интеграция с помощта на портньорите от Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта”. Кариерните консултанти подпомагат имигрантите при изготвяне на автобиографиите им, запознават ги със сайтове за търсене на работа и представят кандидатите на работодатели.

Имигрантката от Украйна Людмила Куликивска, която е председател на обществена организация „Украйнско-българско национално културно общество”, потърси помощ за подготовка на приветствие за Международен фестивал „Славянска пролет” в гр. Лвов. Координаторите на ИЦИ ѝ оказаха съдействие за контакт с партньорски организации за сътрудничество - Сдружение „Бургаска писателска общност” и Община Бургас.

Огнян Томов, мениджър на волейболен клуб "Нефтохимик - 2010", гр. Бургас, желае включване в предстоящите курсове по българси език на масажисти от Русия, получили работни разрешения от АЗ.

Migrant consultations in ICI-Burgas

The individual consultations for migrants have started in ICI-Burgas. The consultations are part of IOM's project "Training and counselling of legal migrants, asylum seekers and beneficiaries of international protection".

The newly arrived migrants from Ukraine, Russia and Kazakhstan mostly need information about their succesful integration in the region, most often regarding their rights to acquire citizenship by origin, access to labour, registration in the labour bureaus, visitations of  labour markets, online job searching, recognition of diplomas and qualifications, healthcare, medical help, social rights, child education, etc.

The inclusion in the work force of the migrants, who have the acquired the right to work in the country, is a priority acitivity for ICI's team, which is being implemented via consultations on the issues of labour integration with the assistance of our partners from the Career Centre with the Regional Agency of Employment. The career consultants assist the migrants with their CVs, introduce them to online job searching websites and introduce the candidates to potential employers.

The migrant from Ukraine, Liudmila Kulikivska, who is the president of the community organization "Ukrainian-Bulgarian national cultural community", sought assistance regarding the preparations for the International festival "Slavic spring" in the city of Lviv. The ICI coordinators assisted her regarding contacting partner organizations - Burgas municipality and association "Burgas Writers Community".

Ognyan Tomov, manager of volleyball club "Neftohimik - 2010", Burgas, desires that massage therapists from Russia, who have acquired a work license A3, be included in the upcoming bulgarian language courses.