Mеждународна организация по миграция

Културите на Иран и Афганистан представени пред ученици в Харманли 
(English below)

Днес в СОУ „Неофит Рилски“ в гр. Харманли представители на МОМ изнесоха презентация на тема „Културите на Иран и Афганистан“. Фокусът бе върху културата, традициите, обичаите и ежедневния живот в двете държави.

Презентацията събуди любопитството на присъстващите над 40 ученици (8-10 клас) и активното им участие в дискусията след презентацията. Децата задаваха въпроси свързани с образователните системи, популярните спортове, кухнята, традициите и празниците в двете държави, имайки предвид наближаващата персийска Нова година „Норуз“.

The cultures of Iran and Afghanistan presented to students in Harmanli

Today at the “Neofit Rilski” school in Harmanli city, IOM gave a presentation on the topic “The cultures of Iran and Afghanistan”. It focused on the culture, traditions, customs and everyday life in both countries.

The presentation sparked the curiosity of the attending over 40 pupils (grades 8-10) prompting their active participation in the discussion following the presentation. The children asked questions on the education system in Iran and Afghanistan, on popular sports practiced there, on Afghan and Iranian cuisine, and the traditions and holiday celebrations in both countries, especially now that the Persian New Year “Nowruz” is around the corner, among others.