Mеждународна организация по миграция

Мисия в България

ИСТОРИЯ НА МОМ - БЪЛГАРИЯ

България е основен член на МОМ от 1994 година. През 2000 г. влиза в сила официално Споразумение за сътрудничество между България и МОМ, ратифицирано от Народното събрание и последвано от Указ на Президента на Република България, който предоставя на Мисията на МОМ в България същите привилегии и имунитети, като тези, на специализираните организации на ООН по силата на Конвенцията за привилегиите и имунитетите на специализираните организации от 1947 г.

ПРЕГЛЕД НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ МОМ - БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

  • България е член на МОМ от 1994 г.
  • Мисията на МОМ - България е установена през 2000 г.   
  • През 2009 г. МОМ - България подписва Меморандум за разбирателство с МВР за доброволно връщане и реинтеграция на граждани от трети страни. През 2015 г. е подписано ново и по-детайлно Споразумение за сътрудничество за дългосрочно партньорство между МОМ и МВР.
  • МОМ - България има подписано Споразумение за сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика в сферата на трудовата интеграция.
  • Представители на Министерството на външните работи обикновено присъстват на срещи и заседания на Съвета на МОМ.

СТРУКТУРА НА МОМ - БЪЛГАРИЯ

Мисията на МОМ - България се състои от централен офис в гр. София, където е базирана, и един регионален информационно-консултантски център по интеграция на законнопребиваващи имигранти в гр. Бургас 

ЦЕЛИ НА МИСИЯТА НА МОМ - БЪЛГАРИЯ

МОМ - България се стреми да подпомага правителството в развиване и осъществяване на миграционни политики, отговарящи ефективно на съвременните миграционни реалности и предизвикателства, целящи оптимален баланс между спазването на принципите на свободно движение на хора, контролирането на нередовната миграция и защита на човешките права на мигрантите.

МОМ се стреми да подпомогне изграждането на стабилни структури за управление на миграцията, отговарящи на увеличаващите се външни миграционни потоци, да стимулира редовната и да предотвратява нередовната миграция, да разнообразява предлаганите услуги за мигранти, да информира обществеността по всички въпроси и аспекти на миграцията.

Предвид обществената и социална значимост на трафика на хора, МОМ - България ще продължава да следва своята дългосрочна стратегия, подпомагайки развитието на национални механизми за борба и противодействие на трафика на хора и подкрепа на жертвите на трафик.