Mеждународна организация по миграция

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган

 

МОМ България стартира информационни сесии на тема „Културата на България“

(English below)

MOM България стартира най-новата си инициатива - информационни сесии на тема „Културата на България“ за лица, търсещи международна закрила. Първата информационна сесия се проведе тази седмица в РПЦ кв. Военна рампа и в нея взеха участие хора от Афганистан, Иран и Пакистан. По време на сесията бяха дискутирани историята, традициите и обичаите в България, както и прилики между българската култура и културите на участниците. Също така бяха представени ориентири и информация относно обществените порядки и някои културни и социални особености в България. Предстоят още сесии в РПЦ София и Харманли.

IOM Bulgaria is starting “The Culture of Bulgaria” information sessions

IOM Bulgaria launched its latest initiative - information sessions about the culture of Bulgaria for asylum seekers. The first information session took place this week in Voenna Rampa RRC with the participation of people from Afghanistan, Iran and Pakistan. During the session, were discussed the Bulgarian history and traditions, as well as similarities between the Bulgarian culture and those of the participants. General information about social norms and some cultural particularities in Bulgaria were also presented. More information sessions will be organized in RRCs in Sofia and Harmanli.