Mеждународна организация по миграция

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган

 

МОМ България стартира информационни сесии на тема „Културата на България“

 

MOM България стартира най-новата си инициатива - информационни сесии на тема „Културата на България“ за лица, търсещи международна закрила. Първата информационна сесия се проведе тази седмица в РПЦ кв. Военна рампа и в нея взеха участие хора от Афганистан, Иран и Пакистан. По време на сесията бяха дискутирани историята, традициите и обичаите в България, както и прилики между българската култура и културите на участниците. Също така бяха представени ориентири и информация относно обществените порядки и някои културни и социални особености в България. Предстоят още сесии в РПЦ София и Харманли.