Mеждународна организация по миграция

МОМ България участва в проекта „I am You. Other life perspectives”

(English below)

Миналата седмица, Рухола Юсуфи, културен медиатор от екипа на МОМ България, беше поканен да вземе участие в проекта за младежка мобилност „I am You. Other life perspectives”, организиран от Сдружение „Ре-акт“ в община Царево.

Младежкият обмен за хора в неравностойно положение между 18 и 26 г. предостави възможност на участниците в него да изпитат ежедневните трудности, с които се сблъскват маргинализираните общности и мигрантите, с цел да насърчи тяхната толерантност и уважение на човешките права и да стимулира културно многообразие и междукултурен диалог. В проекта взеха участие 31 участници от 6 държави.

В рамките на събитието, г-н Юсуфи представи работата на МОМ България на участниците и проведе вечерна сесия, обхващаща различни аспекти на миграцията и съпроводена от дискусия за миграционните тенденции в Европа. Неговото участие и принос бяха високо оценени от всички участници, а личната му история ги вдъхнови за изготвянето на сценария на заключителното събитие на проекта в Царево.

IOM Bulgaria participates in the project  „I am You. Other Life Other life perspectives”

Last week, Rohullah Yosufi, an IOM Bulgaria cultural mediator, was invited to take part in the youth exchange project "I am you. Other life perspectives" organized by “Re-Act” association in Tsarevo Municipality.

This exciting youth mobility project for marginalized and disadvantaged young people gave the participants the chance to experience the daily challenges of local communities, marginalized groups and migrants with the aim to increase their understanding, tolerance and respect for human rights and foster diversity and multicultural dialogue. The project brought together 31 young people from 6 countries.

During the event, Mr Yosufi presented the work of IOM Bulgaria to the participants and led an exhaustive evening session covering various aspects of migration and a discussion about the recent migration trends in Europe. His participation and contribution were highly appreciated by all participants and his personal story inspired them for shaping the closing public event of the project in Tsarevo.