Mеждународна организация по миграция

Нова инициатива засилва борбата срещу каналджийството на мигранти

(English below)

На 27 март 2018 г., МОМ и Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) стартираха съвместна платформа за борба с каналджийството на мигранти. Инициативата насърчава основните заинтересовани страни да обединят усилията си, включително в областта на научните изследвания, засилване на капацитета на държавите-членки, при поискване, да разрушат престъпните мрежи, които се занимават с каналджийство на мигранти, засилване на помощта предоставена на мигранти преминали през каналджийство и подкрепа за разработването на стратегии за превенция и планове за действия.

В световен мащаб и чрез своите регионални и национални офиси МОМ от много години допринася за предотвратяването на и борбата с каналджийството на мигранти. През 2016 г. МОМ прие Цялостен подход за противодействие на каналджийството на мигранти, който определя четири основни оси на работа: защита и помощ; справяне с причините; засилване на капацитета на държавите да нарушават дейностите на каналджиите на мигранти; и насърчаване на научните изследвания и събирането на данни.

New Initiative Strengthens Fight Against Migrant Smuggling

On the 27th of March 2018, IOM and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) launched a joint platform on countering migrant smuggling. The initiative encourages the main stakeholders to join forces on, among other things, research, reinforcing Member States’ capacities - upon request - to dismantle criminal networks engaging in migrant smuggling, enhancing assistance to smuggled migrants, and supporting the development of prevention strategies and action plans.

On a global level and through its regional and country offices IOM has contributed towards preventing and combatting migrant smuggling for many years. In 2016, it adopted a Comprehensive Approach to Counter Migrant Smuggling which defines four key pillars of work: protection and assistance; addressing the causes; enhancing States’ capacity to disrupt the activities of migrant smugglers; and promoting research and data collection.