Mеждународна организация по миграция

Обучение за овластяване на жертви на трафик на хора
(English below)

В периода 6-8 август 2018 г. #МОМБългария проведе обучение за овластяване на жертви на трафик на хора, подпомогнати от организацията по програмата за Завръщане и реинтеграция на жертви на трафик, финансирана от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Целта на обучението бе да развие потенциала на участниците да взимат самостоятелни решения за своето бъдеще, да знаят и защитават спазването на правата си и да бъдат мотивирани и подпомогнати в процеса на тяхната устойчива социална реинтеграция в България, включително насърчаване придобиването на допълнителна квалификация и продължаващо образование и подпомагане намирането и започване на работа.

Главните теми, обхванати от обучението бяха основни човешки права, права на работното място, видове насилие и механизми за защита, план за сигурност, управление на лични финансови средства и други. Всички участници си тръгнаха с изготвени индивидуални планове за лично развитие и конкретни стъпки, които да предприемат за осигуряване на по-успешна реализация във всички сфери на техния живот.

Методологията на обучението бе изцяло насочена върху изграждането на познания и умения в участниците чрез преживяване, като фокуса лекторите бяха развиването на умения в участниците за постигане на самоувереност, проактивност, критично мислене, по-висока степен самоосъзнаване и устойчивост на предизвикателствата, които им поднася живота.

Организаторите бяха подготвили редица изненади за участниците, така че те да се преживеят като устремени и успешни хора и да се мотивират и да утвърдят своята нагласа за бъдещата си успешна реализация.

Искрено благодарим на външните лектори, Добряна Петкова и Теодора Каменова, на менторите - Красимир Чолаков, Людмила Живкова, Стоянка Каменова, които споделиха своят опит и вдъхновиха участниците, че не трябва да спират да се борят с предизвикателствата на живота, и на Help-Portrait Bulgaria за това, че направиха професионална фотосесия на участниците и им подариха рамкираните портрети.

Снимки: Николай Дойчинов

Повече снимки може да намерите тук.

Training to empower victims of trafficking in human beings

From the 6th to the 8th of August 2018, #IOMBulgaria organized a training for the empowerment of victims of trafficking in human beings, assisted through the programme for the Return and Reintegration of Victims of Trafficking in Human Beings, funded by the Bulgarian-Swiss Cooperation Programme.

The aim of the training was to develop the participants' potential to make independent decisions about their future, to know and fulfil their rights and to be motivated and assisted in the process of their sustainable social reintegration in Bulgaria, including the promotion of the acquisition of additional qualifications, continuing education and support in finding and starting work.

The main topics covered during the training were fundamental human rights, rights at the workplace, types of violence and self-protection mechanisms, security plan, personal budget management, and others. All participants left with individualized personal development plans and concrete steps to take to ensure a more successful realization in all areas of their lives.

The training methodology was focused on building the knowledge and skills of the participants through practical experience, with the focus of the lecturers being the development of skills among the participants to increase self-confidence, proactiveness, critical thinking, higher self-awareness and sustainability regarding challenges they face in life.

The organizers prepared several surprises for the participants to make them feel like successful persons and motivate and affirm their attitude for their future successful realization.

We sincerely thank the external lectors Dobriana Petkova and Teodora Kamenova, the mentors - Ludmila Zhivkova, Stoyanka Kamenova, and Krasimir Cholakov shared their experience and inspired the participants to always confront and fight the challenges in life, and Help Portrait Bulgaria for organizing a professional photo session of the participants and giving them their framed portraits as gifts.

Photo credit: Nikolay Doychinov

Find more photos here.