Mеждународна организация по миграция

Обучение “Закрила на правата на мигранти и лица, търсещи убежище“
(English below)

#МОМБългария проведе обучение на тема „Закрила на правата на мигранти и лица, търсещи убежище“ в рамките на четири двудневни сесии – по две в Харманли и в София в периода 5-14 юни.

В обученията се включиха общо над 80 представители от Държавна агенция за бежанците (ДАБ), Министерство на вътрешните работи (Дирекция „Миграция“, Главна дирекция “Национална полиция” и Главна дирекция “Гранична полиция”), Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, общини, ВКБООН и Български червен kръст.

Обучението акцентира на теми като закрила на човешките права в кризисни ситуации, идентификация и подкрепа за мигранти, жертви на трафик на хора, превенция на насилието, основано на пола и предоставяне на подкрепа и закрила на правата на непридружени деца-мигранти. Участниците разгледаха много случаи от практиката и имаха възможност за дискусии и обмяна на опит.

Искрени благодарности на колегите от Агенция за социално подпомагане, Национална комисия за борба с трафика на хора и централата на МОМ в Женева за включването им като обучители.

Може да видите още снимки тук.

Training on “Protecting the rights of migrants and asylum seekers”

#IOMBulgaria carried out a training on “Protecting the rights of migrants and asylum seekers” consisting of four two-day sessions – two in Harmanli and two in Sofia, between the 5th and 14th of June.

Participants included over 80 representatives from the Bulgarian State Agency for Refugees, the Ministry of Interior (Migration Directorate, Border Police General Directorate and National Police General Directorate) the State Agency for Child Protection, the Agency for Social Assistance (Child Protection Departments), municipalities, UNHCR and the Bulgarian Red Cross.

The training focused on topics such as protection mainstreaming in crisis response, identification and referral of migrants victims of human trafficking, gender and gender-based violence mainstreaming in crisis response, provision of protection and assistance to unaccompanied migrant children. The participants had the opportunity to discuss case studies and share experience.

A sincere thank you to our colleagues from the Agency for Social Assistance, the National Commission for Combatting Trafficking in Human Beings, and IOM Headquarters (CCCM/Protection) for taking part as trainers.

You can find more photos here.

#migrants #refugees #EU #DGHomeAffairs