Mеждународна организация по миграция

Обучения по „Междукултурна компетентност“
(English below)

МОМ България организира две обучения по „Междукултурна компетентност“ за служители на Държавна агенция за бежанците и Българския червен кръст в София и Харманли на 24-25 и 26-27 април 2017 г. Обученията се проведоха в Центъра за култура и дебат „Червената Къща“ и РПЦ Харманли като част от проекта „Укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“. Представените теми включваха: междукултурна компетентност и комуникация, специфики и разлики при различни култури, междукултурна медиация и работа с преводач, и медиация при решаване на конфликти. В рамката на обученията МОМ България покани като гост лектор г-жа Мария Пода Конор, Медицинска служба за връзка с мигранти при Министерство на здравеопазването на Малта, която има дългогодишен работен опит по темата. Гост лектори бяха също така Линда Ауанис от Съвета на жените бежанки и Владимир Панов. Искрено благодарим на лекторите и на участниците.

Trainings on “Intercultural Competence”

IOM Bulgaria organized two trainings on “Intercultural Competence” for representatives of the State Agency for Refugees and the Bulgarian Red Cross in Sofia and Harmanli on the 24th-25th and 26th-27th of April 2017. The trainings were held at the Centre for Culture and Debate “the Red House” and RRC Harmanli as part of the project “Strengthening the National Capacity of the Republic of Bulgaria in the Fields of Asylum and Migration”. The topics presented included: intercultural competence and communication, specificities and differences between different cultures, intercultural mediation and working with an interpreter, and conflict mediation. Within the framework of the trainings, IOM Bulgaria invited as a guest lecturer Ms. Maria Podda Connor MSc, Migrant Health Liaison Office of the Maltese Ministry of Health, who has an extensive professional experience on the topic. Guest lecturers included as well Linda Awanis from the Council of Refugee Women and Vladimir Panov. A sincere thank you to all of the lecturers and participants.