Mеждународна организация по миграция

Оркестър без име събра заедно мигранти от 10 страни
(English below)

#МОМБългария и Сдружение "Творци" Creators Association започнаха психо-социални дейности за свободното време на мигранти настанени в СДВНЧ с. Бусманци, Дирекция „Миграция“ към МВР.

Двама музиканти.... Виктор и Александър... запалиха само за минути искри в сърцата на мигранти от 10 страни на 3 континента. С езика на звуците, музиката и жестове беше създаден спонтанно оркестър без име в Бусманци, който нажежи въздуха от хармонични импровизации. Наредени в кръг около ударните инструменти (джембета, дарбуки, дайрета, маракаси и други) мигрантите отначало плахо се представиха с имената и държавите, откъдето идват в България. Последва малко представление от Виктор и Александър, които показваха лесни за подражание музикални фрази и няколко задачи. Повторението в ритъм на различни инструменти и с различно темпо, създаде неповторима атмосфера и дух на приятелство без думи.

След първите 15 минути музиката започна да лети и свободно да се вихри в столовата на дома за чужденци в село Бусманци. Грейнаха лицата на музикантите и светналите им очи започнаха да търсят нови посоки за своя талант. В движение се създаваха мини оркестри, квартети, квинтети, трио и много сола. Музиката създаде страхотно настроение, симпатии между непознати досега хора и отвори вратата с нетърпение за следваща среща!

Дейностите се извършват, като част от проекта „Закрила на уязвими мигранти и подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция“, съ-финансиран от ЕК и МВР.

"Orchestra without a name" brought together migrants from 10 different countries

#IOMBulgaria and Creators Association launched psychosocial activities for migrants accommodated in SHTAF Busmantsi, MoI Migration “Directorate”.

Two musicians .... Victor and Alexander ... lit only in minutes sparks in the hearts of migrants from 10 countries on 3 continents. Through the language of sounds, music and gestures, a spontaneous orchestra without a name was created in Busmantsi that heated the air with harmonious improvisations. Sitting in a circle around percussion instruments (djembes, darbukas, dayerehs, maracas, etc.), the migrants at first presented timidly their names and the countries from which they came to Bulgaria. There followed a short performance by Victor and Alexander that showed easy-to-follow musical phrases and a few tasks. The rhythmic repetition on various instruments and at different tempos created a unique atmosphere and a spirit of friendship without words.

After the first 15 minutes, the music began to flow and swirl freely in the dining hall of the center for foreigners in the village of Busmantsi. The faces of the musicians began to shine and their eyes started to search for new directions for their talent. Mini orchestras, quartets, quintets, trios and lots of solos were created on the move. The music created an amazing mood, sympathy among strangers and a feeling of eagerness for the next meeting!

The activities are carried out as part of the project "Protection of vulnerable migrants and support for voluntary return and reintegration" co-financed by the EC and the Ministry of Interior.

#migrants #refugees #DGHomeAffairs