Mеждународна организация по миграция

Партньорска среща в ИЦИ-Бургас
(English below)

В рамките на проекта “Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила”, информационният център за имигранти в Бургас (ИЦИ-Бургас) на #МОМБългария проведе партньорска среща с представители на институции и обществени организации, включващи:

 • Дирекция „Регионална служба по заетостта“ (професионални консултанти);
 • Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта”;
 • Комисия за защита от дискриминация - регионален представител на Бургас;
 • Център за кариерно ориентиране и консултиране към община Бургас;
 • Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”;
 • Общински детски комплекс - Бургас;
 • Сдружение ”Мозайка”;
 • Асоциация „Деметра”.

Партньорите бяха информирани за дейностите по проекта и за целевата група - граждани на трети страни (ГТС), които пребивават законно в Република България, включително лица, търсещи или получили международна закрила, в особена степен уязвими лица, с цел социалното им включване и улесняване на интеграцията им в българското общество и успешната им реализация на пазара на труда.

Основните дейности по проекта - информиране, консултиране и улесняване на културната  адаптация на ГТС и подпомагане намирането на заетост, както и специализирани курсове по български език ще се предоставят безплатно за целевата група.

Консултирането по проблемите на интеграцията ще бъде индивидуално адаптирано, касаещо основните аспекти от живота на мигрантите - пребиваване, работа, предприемачество, здравно осигуряване и здравеопазване, образование, жилищно настаняване, социално осигуряване, гражданство, обществен живот и др.


Work meeting with partner organizations and institutions in Burgas

Within the framework of the project “Training and counselling of legal migrants, asylum seekers and beneficiaries of international protection”, #IOMBulgaria’s Information Centre for Immigrants in Burgas (ICI-Burgas) organized  a meeting with representatives of several institutions, departments and non-governmental organizations, including:

 • Regional Agency of Employment
 • Career Centre with the Regional Agency of Employment
 • Commission for the Protection of Discrimination
 • Centre for Career Orientation and Consultation with the Burgas municipality
 • University "Prof. Dr. Asen Zlatarov"
 • Municipal Complex for Children – Burgas
 • “Mozaika” Society
 • “Demetra” Association

The partners were informed of ICI’s activities as part of the project, as well as the target group – third country nationals (TCNs) legally residing in Bulgaria, asylum seekers and beneficiaries of international protection, with a focus on particularly vulnerable individuals, with the objective of facilitating their social integration in Bulgarian society and their successful integration into the national labour market.

The key planned activities include informing, consulting and facilitating the cultural adaptation of TCNs and assisting them to find employment, as well as specialized Bulgarian language courses that will be free of charge.

Consultations on issues related to integration will be individually adapted and will include the main aspects of the life TCNs – stay in the country, employment, entrepreneurship, health insurance and healthcare, education, accommodation, social insurance, citizenship, social life, etc.