Mеждународна организация по миграция

ПРОЕКТИ

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

МОМ България е подпомогнала значително установяването на българската система за противодействие на трафика на хора:

 • МОМ е ключов партньор на Националната комисия за борба с трафика на хора и на българското правителство в борбата с трафика на хора.
 • Подпомогна развитието на националното законодателство за противодействие на трафика на хора.
 • Ремонтира и оборудва офиса на Националната комисия за борба с трафика на хора
 • Подпомогна създаването на официалния сайт на Националната комисия за борба с трафик на хора
 • Подпомогна създаването и изпълнението на Годишните национални планове за действие с борбата с трафика
 • МОМ България организира множество информационни кампании за превенция на трафика на хора, образователни кампании в училища и информационни дейности в уязвими общности
 • МОМ България участва в изграждането на капацитета на национално и регионално ниво както в правителството така и в гражданското общество.
 • МОМ България подпомага пряко жертвите на трафик чрез тяхното доброволно завръщане и реинтеграция в страната
 • МОМ България подпомогна МВнР с развиването на Националния механизъм за консулска помощ на българските граждани в чужбина (официален вътрешен регламент на МВнР) - изработен през 2004
 • МОМ България подкрепи създаването на Националния координационен механизъм за връщане и помощ на деца-жертви на трафик – официално одобрен от българското правителство през 2005 и осъвременен през 2010

ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА

 • МОМ - България създаде Информационни интеграционни центрове за миграция в градове с голяма концентрация на мигранти в България
 • МОМ - България е провела множество информационни дни в сферата на интеграцията, насочени към законно пребиваващи граждани на трети страни
 • МОМ - България поддържа специализиран уеб-сайт за интеграцията, както и гореща линия за консултации относно интеграцията

ПРОГРАМА ЗА ДОБРОВОЛНО ВРЪЩАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ

От 2009 година МОМ България е осъществила множество програми за доброволно връщане и реинтеграция, които включват:

 • Провеждане на кампании, предоставящи информация за доброволното връщане
 • 1352 мигранти са получили консултации по отношение на доброволното връщане като възможност
 • 737 нерегистрирани мигранти са ефективно подпомогнати в тяхното доброволно връщане достойно и в безопасност
 • 222 от завърналите се лица са получили допълнителна реинтеграционна помощ

МИГРАЦИОННА ЗДРАВНА ПРОГРАМА

Проектът EQUI HEALTH се цели да подобри достъпа и качеството на здравните услуги, да насърчи здравеопазването според нуждите на мигрантите, ромите и други уязвими етнически групи, включително и нередовни мигранти пребиваващи в ЕС. Дейностите на EQUI-HEALTH са разделени на:

 • Миграция и здравеопазване по южните граници на ЕС. Участващите страни са: България, Хърватска, Гърция, Италия, Малта, Испания (в някои дейности са включени и Португалия и Кипър). Тази дейност има за цел да подобри достъпа и уместността/съответствието на здравните услуги на мигрантите и да подобри обществената здравна система чрез многосекторни диалози и дейности изграждащи капацитет целящи първа линия на персонала включително здравни професионалисти, служители на реда, и общ персонал.
 • Дейност ROMA HEALTH (Ромско здравеопазване). Участващи страни: Белгия, България Хърватска, Чехия, Италия, Румъния, Словакия и Испания. Целта на тази дейност е да подпомогне общуването между основните заинтересовани страни–правителствени, и неправителствени групи, включително и академични среди, мигранти и ромски граждански организации свързани с ромското здравеопазване, за да се подпомогне изпълняването на Националния Ромски Интеграционен План и други национални ангажименти в здравната сфера.
 • Дейност Migrant Health. Участващи страни са всички в Европейския съюз или Европейската икономическа зона. В съответствие с Европа 2020 за борба с отхвърлянето, тази дейност цели да насърчи един хармонизиран подход в ЕС  за предоставянето на здравни услуги за мигрантите, ромите и други уязвими групи етнически малцинства, също така създаването на механизъм за сътрудничество на регионално и национално ниво.

ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ

Програма за сътрудничество, чиято цел е да изгради капацитет в управлението на границите, която в момента се изпълнява с водещата роля на МОМ Турция и участието на МОМ Гърция и МОМ България.

КАНАДСКИ ВИЗОВ ЦЕНТЪР

На 6 август 2013 г. МОМ - България отвори Канадски визов център в сградата на централния офис. Центърът обработва всички заявления за канадска виза. Освен това МОМ - България предоставя здравни услуги на български граждани, пътуващи за Канада.

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ

 • Министерство на вътрешните работи
 • Министерство на външните работи
 • Министерство на труда и социалната политика
 • Министерство на здравеопазването
 • Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет
 • Национална комисия за борбата с трафика на хора
 • Държавна агенция за закрила на детето
 • Агенция социално подпомагане
 • Агенция по заетостта
 • Международни организации в страната: ВКБООН, УНИЦЕФ, СЗО
 • Неправителствени организации