Mеждународна организация по миграция

ПРОЕКТИ

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

МОМ България е подпомогнала значително установяването на българската система за противодействие на трафика на хора:

 • МОМ е ключов партньор на Националната комисия за борба с трафика на хора и на българското правителство в борбата с трафика на хора.
 • Подпомогна развитието на националното законодателство за противодействие на трафика на хора.
 • Ремонтира и оборудва офиса на Националната комисия за борба с трафика на хора
 • Подпомогна създаването на официалния сайт на Националната комисия за борба с трафик на хора
 • Подпомогна създаването и изпълнението на Годишните национални планове за действие с борбата с трафика
 • МОМ България организира множество информационни кампании за превенция на трафика на хора, образователни кампании в училища и информационни дейности в уязвими общности
 • МОМ България участва в изграждането на капацитета на национално и регионално ниво както в правителството така и в гражданското общество.
 • МОМ България подпомага пряко жертвите на трафик чрез тяхното доброволно завръщане и реинтеграция в страната
 • МОМ България подпомогна МВнР с развиването на Националния механизъм за консулска помощ на българските граждани в чужбина (официален вътрешен регламент на МВнР) - изработен през 2004
 • МОМ България подкрепи създаването на Националния координационен механизъм за връщане и помощ на деца-жертви на трафик – официално одобрен от българското правителство през 2005 и осъвременен през 2010

ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА

 • МОМ - България създаде Информационни интеграционни центрове за миграция в градове с голяма концентрация на мигранти в България
 • МОМ - България е провела множество информационни дни в сферата на интеграцията, насочени към законно пребиваващи граждани на трети страни
 • МОМ - България поддържа специализиран уеб-сайт за интеграцията, както и гореща линия за консултации относно интеграцията

ПРОГРАМА ЗА ДОБРОВОЛНО ВРЪЩАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ

От 2009 г. МОМ България е осъществила множество програми за доброволно връщане и реинтеграция, които включват и следните най-скорошни проекти:

ПРОЕКТ: BG/AMIF-SO2-NO2-A1 

“Подкрепа за доброволно завръщане и реинтеграция на граждани на трети страни”

Обща цел на проекта е да допринесе за подобряване на управлението на връщането на граждани на трети страни чрез насърчаване и подпомагане на доброволното връщане, както и чрез повишаване на информираността на ГТС относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграцията им страните на произход и трети сигурни страни.

Специфични цели: 

 •          Повишаване информираността на ГТС на възможностите, предоставяни от ФУМИ за подпомагане на доброволното завръщане и осигуряване на помощ за реинтеграция след връщането в страните на произход.
 •          Постигане на ефективно и трайно връщане на 350 ГТС, пребиваващи без правно основание в България, това число най-малко 15 уязвими лица.

Целевата група по проекта са всички граждани на трети страни (ГТС), посочени в следните категории съгласно чл. 11 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 516/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА:

а) граждани на трети страни, които все още не са получили окончателно отрицателно решение във връзка с молбите си за престой, законно пребиваване и/или международна закрила в дадена държава-членка и които могат да решат да се възползват от доброволното връщане;

б) граждани на трети страни, които се ползват от право на престой, законно пребиваване и/или от международна закрила по смисъла на Директива 2011/95/ЕС или временна закрила по смисъла на Директива 2001/55/ЕО в държава членка и които са решили да се възползват от доброволното връщане;

в) граждани на трети страни, които се намират в държава членка, но не отговарят или са престанали да отговарят на изискванията за влизане и/или престой в държавата членка, включително тези граждани на трети страни, чието извеждане е било отложено съгласно член 9 и член 14, параграф 1 от Директива 2008/115/ЕО.

В допълнение, проектът акцентира на подкрепата на уязвими лица, съгласно критериите на директива 2008/115/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, което означава малолетни или непълнолетни лица, непридружени малолетни или непълнолетни лица, лица с увреждания, възрастни хора, бременни жени, самотни родители с малолетни или непълнолетни деца и лица, които са били подложени на мъчения, изнасилване или други сериозни форми на психическо, физическо или сексуално насилие.

Предвидените индикатори в рамките на изпълнение на проекта са:

 • Минимум 500 граждани на трети страни, индивидуално консултирани по процедурата за доброволното връщане и реинтеграция.
 • Минимум 350 разработени индивидуални планове за подпомогнато доброволно връщане и реинтеграция граждани на трети страни.
 • Минимум 350 доброволно завърнали се граждани на трети страни в резултат на изпълнение на разработените индивидуални планове.
 • Минимум 70 граждани на трети страни, получили реинтеграционна подкрепа след тяхното доброволно връщане в страната им на произход или трета сигурна страна.

 

 

ПРОЕКТ: BG/AMIF – SO3 – NO1 – A2

„Предоставяне на индивидуални консултации относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни и специализирани правни консултации”

Обща цел на проекта е подобряване на управлението на връщането на граждани на трети страни чрез насърчаване и подпомагане на доброволното връщане и повишаване на информираността на гражданите на трети страни относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграцията им в страните на произход и трети сигурни страни.

Специфична цел на проекта е осигуряване на информираност на гражданите на трети страни, пребиваващи в Република България, относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграция и насърчаване на доброволното им връщане в страните на произход и трети сигурни страни.

Целевата група по проекта са всички граждани на трети страни (ГТС), посочени в следните категории, съгласно чл. 11 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 516/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА:

 

 • а) граждани на трети страни, които все още не са получили окончателно отрицателно решение във връзка с молбите си за престой, законно пребиваване и/или международна закрила в дадена държава-членка и които могат да решат да се възползват от доброволното връщане;
 • б) граждани на трети страни, които се ползват от право на престой, законно пребиваване и/или от международна закрила по смисъла на Директива 2011/95/ЕС или временна закрила по смисъла на Директива 2001/55/ЕО в държава членка и които са решили да се възползват от доброволното връщане;
 • в) граждани на трети страни, които се намират в държава членка, но не отговарят или са престанали да отговарят на изискванията за влизане и/или престой в държавата членка, включително тези граждани на трети страни, чието извеждане е било отложено съгласно чл. 9 и чл. 14, пар. 1 от Директива 2008/115/ЕО.
   
  Предвидените индикатори в рамките на изпълнение на проекта са:
 • Минимум 2 информационни кампании за повишаване на информираността на гражданите на трети страни, пребиваващи в Република България, относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграция в страните им на произход или трета сигурна страна, осъществени с методи, осигуряващи фокусиран подход към целевите групи и разпространение на информацията сред общността на ГТС и ефективност на информационните кампании. 
 • Минимум 200 граждани на трети страни, получили индивидуални и/или правни консултации и информация за насърчаване на доброволно връщане и реинтеграция, от които минимум 20 уязвими лица.
 • Минимум 70 граждани на трети страни, от които минимум 15 уязвими лица, взели решение за доброволно връщане и подписали декларация/молба за доброволно връщане.

МИГРАЦИОННА ЗДРАВНА ПРОГРАМА

Проектът EQUI HEALTH се цели да подобри достъпа и качеството на здравните услуги, да насърчи здравеопазването според нуждите на мигрантите, ромите и други уязвими етнически групи, включително и нередовни мигранти пребиваващи в ЕС. Дейностите на EQUI-HEALTH са разделени на:

 • Миграция и здравеопазване по южните граници на ЕС. Участващите страни са: България, Хърватска, Гърция, Италия, Малта, Испания (в някои дейности са включени и Португалия и Кипър). Тази дейност има за цел да подобри достъпа и уместността/съответствието на здравните услуги на мигрантите и да подобри обществената здравна система чрез многосекторни диалози и дейности изграждащи капацитет целящи първа линия на персонала включително здравни професионалисти, служители на реда, и общ персонал.
 • Дейност ROMA HEALTH (Ромско здравеопазване). Участващи страни: Белгия, България Хърватска, Чехия, Италия, Румъния, Словакия и Испания. Целта на тази дейност е да подпомогне общуването между основните заинтересовани страни–правителствени, и неправителствени групи, включително и академични среди, мигранти и ромски граждански организации свързани с ромското здравеопазване, за да се подпомогне изпълняването на Националния Ромски Интеграционен План и други национални ангажименти в здравната сфера.
 • Дейност Migrant Health. Участващи страни са всички в Европейския съюз или Европейската икономическа зона. В съответствие с Европа 2020 за борба с отхвърлянето, тази дейност цели да насърчи един хармонизиран подход в ЕС  за предоставянето на здравни услуги за мигрантите, ромите и други уязвими групи етнически малцинства, също така създаването на механизъм за сътрудничество на регионално и национално ниво.

ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ

Програма за сътрудничество, чиято цел е да изгради капацитет в управлението на границите, която в момента се изпълнява с водещата роля на МОМ Турция и участието на МОМ Гърция и МОМ България.

КАНАДСКИ ВИЗОВ ЦЕНТЪР

На 6 август 2013 г. МОМ - България отвори Канадски визов център в сградата на централния офис. Центърът обработва всички заявления за канадска виза. Освен това МОМ - България предоставя здравни услуги на български граждани, пътуващи за Канада.

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ

 • Министерство на вътрешните работи
 • Министерство на външните работи
 • Министерство на труда и социалната политика
 • Министерство на здравеопазването
 • Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет
 • Национална комисия за борбата с трафика на хора
 • Държавна агенция за закрила на детето
 • Агенция социално подпомагане
 • Агенция по заетостта
 • Международни организации в страната: ВКБООН, УНИЦЕФ, СЗО
 • Неправителствени организации