Mеждународна организация по миграция

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

ПРОЕКТ:
„Връщане и реинтеграция на жертви на трафик на хора“

Обща цел на проекта е да подкрепи правителството на България в усилията му за борба с трафика на хора, като допринесе за подобряване на защитата, както на български граждани, станали жертви на трафик на хора, така и на чуждестранни граждани, трафикирани към България и същевременно да подобри административния капацитет на българските власти за осигуряване на закрила и помощ на жертви и свидетели на трафик. Повече информация за проекта може да откриете тук.

ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА

ПРОЕКТ:
“Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила”

Обща цел на проекта е да предостави подкрепа на граждани на трети страни (ГТС), пребиваващи законно в България, както и на лица, търсещи международна закрила или получили международна закрила, за улесняване на социалната, икономическата и културната им интеграция. Повече информация за проекта може да откриете тук.

ПРОГРАМА ЗА ДОБРОВОЛНО ВРЪЩАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ

ПРОЕКТ:
“Подкрепа за доброволно завръщане и реинтеграция на граждани на трети страни”

Обща цел на проекта е да допринесе за подобряване на управлението на връщането на граждани на трети страни чрез насърчаване и подпомагане на доброволното връщане, както и чрез повишаване на информираността на ГТС относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграцията им страните на произход и трети сигурни страни. Повече информация за проекта може да откриете тук.

ПРОЕКТ:
„Предоставяне на индивидуални консултации относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни и специализирани правни консултации”

Обща цел на проекта е подобряване на управлението на връщането на граждани на трети страни чрез насърчаване и подпомагане на доброволното връщане и повишаване на информираността на гражданите на трети страни относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграцията им в страните на произход и трети сигурни страни. Повече информация за проекта може да откриете тук.

МИГРАЦИОННА ЗДРАВНА ПРОГРАМА

Проектът EQUI HEALTH се цели да подобри достъпа и качеството на здравните услуги, да насърчи здравеопазването според нуждите на мигрантите, ромите и други уязвими етнически групи, включително и нередовни мигранти пребиваващи в ЕС. Дейностите на EQUI-HEALTH са разделени на:

 • Миграция и здравеопазване по южните граници на ЕС. Участващите страни са: България, Хърватска, Гърция, Италия, Малта, Испания (в някои дейности са включени и Португалия и Кипър). Тази дейност има за цел да подобри достъпа и уместността/съответствието на здравните услуги на мигрантите и да подобри обществената здравна система чрез многосекторни диалози и дейности изграждащи капацитет целящи първа линия на персонала включително здравни професионалисти, служители на реда, и общ персонал.
 • Дейност ROMA HEALTH (Ромско здравеопазване). Участващи страни: Белгия, България Хърватска, Чехия, Италия, Румъния, Словакия и Испания. Целта на тази дейност е да подпомогне общуването между основните заинтересовани страни–правителствени, и неправителствени групи, включително и академични среди, мигранти и ромски граждански организации свързани с ромското здравеопазване, за да се подпомогне изпълняването на Националния Ромски Интеграционен План и други национални ангажименти в здравната сфера.
 • Дейност Migrant Health. Участващи страни са всички в Европейския съюз или Европейската икономическа зона. В съответствие с Европа 2020 за борба с отхвърлянето, тази дейност цели да насърчи един хармонизиран подход в ЕС  за предоставянето на здравни услуги за мигрантите, ромите и други уязвими групи етнически малцинства, също така създаването на механизъм за сътрудничество на регионално и национално ниво.

КАНАДСКИ ВИЗОВ ЦЕНТЪР

На 6 август 2013 г. МОМ - България отвори Канадски визов център в сградата на централния офис. Центърът обработва всички заявления за канадска виза. Освен това МОМ - България предоставя здравни услуги на български граждани, пътуващи за Канада.

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ

 • Министерство на вътрешните работи
 • Министерство на външните работи
 • Министерство на труда и социалната политика
 • Министерство на здравеопазването
 • Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет
 • Национална комисия за борбата с трафика на хора
 • Държавна агенция за закрила на детето
 • Агенция социално подпомагане
 • Агенция по заетостта
 • Международни организации в страната: ВКБООН, УНИЦЕФ, СЗО
 • Неправителствени организации