Mеждународна организация по миграция

Международната организация по миграция и USAID разработват нова иновативна кампания за борба с трафика на хора, която цели да разсее митовете около трафика на хора с цел сексуална експлоатация. За съжаление, голяма част от хората все още вярват в серия от митове, относно това престъпление, което прави борбата с него по-трудна. С новата кампания IOM X, МОМ окуражава безопасна миграция и граждански отпор срещу трафика на хора.

(English below)

Мит №1: Жертви на трафик с цел сексуална експлоатация са само жени и момичета

Реалността е, че момчета и мъже също са жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, не само в Югоизточна Азия, но и в други части по света. Липсата на разбиране, че момчетата също могат да бъдат жертви на сексуална експлоатация води до твърде малко мерки, които се предприемат за защита на момчета от сексуална експлоатация.

Мит №2: Жертвите обикновено с отвлечени и семействата им не знаят какво е станало с тях

Голяма част от жертвите на трафика на хора са трафикирани чрез измама. Тези измами често включват измамни обещания за възможности за образование или работа в чужбина или в други части на страната. Трафикантите се възползват от доверието на жертвата, които вярват, че обещанията ще бъдат изпълнени. Много често хора са трафикирани от свои роднини или от хора, които познават.

Мит №3: Жертвите на сексуална експлоатация обикновено са физически затворени 

Психическата принуда е по-честият метод, чрез който хората биват контролирани и експлоатирани, а не физическият затвор. Въпреки това е вярно, че някои жертви биват контролирани и физически. Повечето жертви на трафик на хора не са затваряни някъде, за да не бъдат причислявани като жертви на трафик на хора. Вместо това, психическа и емоционална принуда и вербално насилие и сплашване са използвани срещу тях, за да ги държи затворени в ситуация, в която не могат да използват свободно волята си.

Мит №4: Ако дадено лице не е физически насилвано да бъде там, то то е там по свой избор

Широко разпространена е заблудата, че хората, които проституират или работят в експлоативна среда, го правят по свой собствен избор. Много често хора, които идват от уязвими ситуации, получават предложения за работа или възможности, които на пръв поглед изглеждат истински и те с радост ги приемат, само за да се намерят в ситуация, в която са им влези паспорта, не им се плаща или биват карани да плащат такси, за да изплатят цената на възможността за работа. Тези такси и липса на адекватно заплащане ги тласкат към спирала от дългове, при която те трябва продължително време да работят в тази експлоативна среда, за да изплатят своите задължения.

Мит №5: Търсенето от страна на чужденците е причината за сексуалния трафик в Югоизточна Азия

Винаги съществува усещането, че търсенето на деца и жени с цел сексуална експлоатация в Югоизточна Азия съществува заради чужденци и главно чужденци, идващи от Запада. Това е много нелогично, тъй като без значение колко чужденци има в дадена държава, те никога няма да бъдат повече от гражданите на самата държава. Този мит идва от факта, че е по-лесно да забележиш чужденец-престъпник, отколкото местен жител.

Мит №6: Жертви на трафки с цел сексуална експлоатация могат да бъдат намерени само в публични домове

Има редица от различни ситуации и среди, в които може да се наблюдава сексуална експлоатация - например, в киберпространството и онлайн, както и в рамките на принудителни бракове. Трафикирането и сексуалната експлоатация също така се е превърнало в изключително приватизирано предприятие и се случва в неконвенционални пространства, като частни домове или локации, които не рекламират открито, че предлагат сексуални услуги.

Мит №7: Операциите за спасяване на жертвите винаги водят до положителни резултати

Обикновено, когато мислим за операции за спасяване на жертви, си представяме полицаи в пълно снаряжение, които влизат в помещение и арестуват всички лоши хора, проявявайки се като герои. За да бъде обаче една операция успешна, трябва да съществува ефективни и некорумпирани сили на реда, както и ефективна съдебна система. Също така е важно да се изслушва всяка спасена жертва, за да могат да бъдат задоволени индивидуалните нужди на всеки пострадал поотделно.

Мит №8: Спасението на жертвите води до щастлив край

Повечето жертви на сексуална експлоатация се сблъскват с много стигма след завръщането си по родните места. В чести случаи, когато се върнат в общностите си, те са отлъчени или се чувстват сякаш не могат да се обвържат отново с близките си, защото чувстват силен срам. Най-важното нещо е да осигурим широк кръг от опции и помощи от правителството или неправителствените организации, за да могат да бъдат напълно готови да се погрижат за себе си.

Посетете сайта на IOM X тук.

-------------------------------------------------

IOM X is the International Organization for Migration (IOM) and the United States Agency for International Development’s (USAID) innovative campaign to encourage safe migration and public action to stop exploitation and human trafficking.

Myth 1: Trafficking for sexual exploitation only happens to girls and women

The reality is that boys and men are also subject to exploitation sexually, not only in Southeast Asia but in other regions of the world. The lack of awareness and understanding that boys can also be sexually abused and sexually exploited results in not enough action and measures being put in place to protect boys against trafficking for sexual exploitation.

Myth 2: Victims are usually kidnapped and their families don’t know what happened

The vast majority of people who are trafficked for sexual exploitation are trafficked by deceptive means. These deceptive means often include false promises of educational or employment opportunities abroad or in different parts of the country. Traffickers take advantage of the people’s trust in then and their ability to facilitate the promised opportunities. Very often people are trafficked by relatives or people who they know.

Myth 3: Victims are usually physically trapped in situations of exploitation.

Coercive environments are usually the more common means by which people are controlled and exploited rather than physical environments, however, it is true that some victims are controlled physically as well. Most sexually trafficked victims may not be physically trapped somewhere to warrant being regarded as being trafficked but psychological and emotional pressure and fear is used against them to keep them trapped in situations where they can not exercise their free will.

Myth 4: If individuals are not being physically forced, then they must be there by choice.

There is a prevailing belief that people who are prostituted or working in exploitative environments are doing it of their own free will. Very often people coming from vulnerable situations are often offered jobs and opportunities that may on the surface look legit and they often will willingly accept these jobs, only to have their passports are held, not paid properly, or even made to pay certain fees to cover the cost of acquiring the new job. These costs and lack of adequate pay forces them into a situation of debt bondage where they have to continuously work in that exploitative environment until their debts are paid off.

Myth 5: Demand from foreigners fuels trafficking for sexual exploitation in Southeast Asia.

There is always a perception created that the demand for sexual exploitation of children and women in Southeast Asia comes from foreigners and very often Western foreigners. This is very illogical because no matter how many foreigners there are in an country they’re never going to be more quantitatively speaking than nationals of any given country. It is however, easier to spot foreigner perpetrators than it is to spot local buyers of sex.

Myth 6: Victims of trafficking for sexual exploitation can only be found in brothels.

There are a number of different situations or locations, environments that sexual exploitation can take place, besides in brothels, for example on cyberspace and online, in forced marriage situations. Trafficking for sexual exploitation has also become very privatized and it is occurring in non conventional locations such as private homes and venues that won't outrightly advertise that they offer sex services.

Myth 7: Raids to rescue suspected victims always have positive consequences.

Usually when we think of raids to rescue we think of police going in and arresting all the bad people, saving all the victims and coming out as heros. However, in order for a raid to have a best possible consequences, it’s important that there is trusted and effective law enforcement as well as an effective judicial system. It is also important to listen to every survivor of trafficking and listen to what they want so that the services provided after the rescue can be individualized for every survivor.

Myth 8: Rescuing victims leads to a happy ending.

Most victims of sexual exploitation face a lot of stigma after their trafficked experiences. A lot of times when they come back to their communities and they are ostracized or they feel that they cannot reconnect with their communities because they feel ashamed. The most important thing is make sure that the victims are provided with a wide range of options in terms of the services and assistance that government or NGOs so that they can be fully empowered to take care of themselves.

Visit IOM X's website here.