Mеждународна организация по миграция

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган

 

Споделени различия

Екипът на Информационния център за имигранти на МОМ в гр. Бургас организира среща между група ученици и учители от Гимназията за романски езици „Георги Стойков Раковски“-Бургас и ученици-имигранти от Русия, Украйна и Казахстан.

Срещата беше посветена на Международния ден на толерантността – 16 ноември. На тази дата през 1996 г. Общото събрание на ООН приема Декларацията за принципите на толерантността. Като чл. 1 е залегнала дефиницията на термина толерантност. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

Учениците от френската гимназия, които изпълняват международен проект „Миграция в Европа - да споделим нашите различия и да продължим напред”, взеха интервюта от младите имигранти, които също са ученици в Бургас. Въпросите бяха свързани с това откъде са, откога са в България, защо са я предпочели и какви затруднения срещат в процеса на интеграцията си.

Младите имигранти споделиха, че харесват природата, хората са толерантни, страната ни е красива, а езикът – близък до собствените им родни езици.

Денят на толерантността е повод да поговорим за това как да преодоляваме различията си и да продължим напред с живота си в позитивна светлина.

 

Shared differences

The team at IOM’s Information Centre for Immigrants in the city of Burgas organized a meeting between a group of students and teachers at the local School for Romance Languages “Georgi Stoykov Rakovski” – Burgas and migrant students from Russia, Ukraine and Kazakhstan.

The meeting focused on the International Day of Tolerance – 16 November. On this date in 1996 the United Nations General Assembly adopts the Declaration of Principles on Tolerance. Article 1 of the Declaration focuses on the definition of the term tolerance. Tolerance means respect, acceptance and understanding of the rich multitude of cultures in our world, of our forms of self-manifestation and of the methods through which we manifest our human individuality.

The student from the French school, who are realizing the international project “Migration in Europe – let’s share our differences and continue forward”, took interviews from the young migrants who are also students in Burgas. Their questions were related to where they are from, how long have they been in Bulgaria, why have they chosen the country and what obstacles they encounter regarding their integration in the host society.

The young migrants shared that they like the nature in Bulgaria, the people are tolerant, the country is beautiful, and the language is close to their own mother tongues.

The Day of Tolerance is a good occasion to talk about how we overcome our differences and move forward with our lives in a positive light.